Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0066-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/038
Наименование: "Превантивни мерки за защита от наводнения по поречието на р. Неделинска и ограничаване на щетите от тях чрез изграждане на крайбрежна стена по ул. "Крайречна", корекция на дере и почистване на речното корито в обхвата на новоизграденото съоръжение"
Бенефициент: Община Неделино
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Неделино
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се ограничат рисковете от наводнения и намалят неблагоприятните последици за човешкото здраве и околната среда в Община Неделино, посредством изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводненията, причинени от река Неделинска.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Строителен надзор и авторски надзор
Дейност 4: Строително-ремонтни работи по изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения в град Неделино
Дейност 5: Дейности за визуализация и публичност дейността се извършва 1,2,7,8,22,23 и 24 месеци
Дейност 6: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 015 741 BGN
Общ бюджет: 971 667 BGN
БФП: 971 667 BGN
Общо изплатени средства: 648 155 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 971 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 246 897 BGN
2014 401 258 BGN
2015 0 BGN
648 155 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 825 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 220 908 BGN
2014 359 020 BGN
2015 0 BGN
579 928 BGN
В т.ч. Национално финансиране 145 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 989 BGN
2014 42 238 BGN
2015 0 BGN
68 227 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз