Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 120617323 ДЕНИ ТРЕЙД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Неделино 4990 Неделино гр. Неделино, п.код 4990, ул. НАПРЕДЪК 99 ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Превантивни мерки за защита от наводнения по поречието на р. Неделинска и ограничаване на щетите от тях чрез изграждане на крайбрежна стена по ул. "Крайречна", корекция на дере и почистване на речното корито в обхвата на новоизграденото съоръжение" BG161PO001-4.1.04-0066-C0001
"Създаване на безопасни условия на труд чрез реконструкция и модернизация на работни помещения в Шивашки цех на «Ес Би Ен Виолета Беширова» ЕООД, гр. Златоград" BG051PO001-2.3.03-0641-C0001
"Създаване на безопасни условия на труд чрез реконструкция и модернизация на работни помещения в Шивашки цех на "Вили-50" ЕООД в с. Крайна, община Неделино" BG051PO001-2.3.03-0645-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Неделино с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0075-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз