Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0045-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/058
Наименование: Строителни енергоспестяващи дейности за ЦДГ в Начален корпус към СОУ "Отец Пасий" гр.Мадан
Бенефициент: Община Мадан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Мадан
Описание
Описание на проекта: Целта на проект <<Строителни енергоспестяващи дейности за Целодневна детска градина в Начален корпус към СОУ „Отец Паисий”, град Мадан>> е да се осигури качествена и конкурентна образователна инфраструктура в град Мадан, чрез извършване на енергоефективни мероприятия. Това ще бъде постигнато чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура, които са от изключително значение за повишаването на качеството на живот и подобряване на демографските характеристики на Общината. Постигнато е съответствие с Националния план за развитие, както и с целите на Европейския съюз определени в Стратегическите насоки за сближаване на общността за периода 2007-2013 г.
Дейности: дейност 1 Администриране на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжни процедури
дейност 3 СМР и внедряване на мерки за енергийна ефективност
дейност 4 Авторски надзор
дейност 5 Независим строителен надзор
дейност 6 Осъществяване на мерки за информация и публичност
дейност 7 Външен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 660 982 BGN
Общ бюджет: 859 715 BGN
БФП: 623 640 BGN
Общо изплатени средства: 530 094 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 623 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 196 642 BGN
2013 333 452 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
530 094 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 530 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 196 642 BGN
2013 333 452 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
530 094 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 236 711 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз