Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0069-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/043
Наименование: Повишаване на енергийна ефективност на сградата на СОУ "Хр.Ботев", гр.Джебел
Бенефициент: Община Джебел
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 07.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Джебел
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да съдейства за подобряване на достъпността, ефективността и качеството на образованието чрез осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво и интегрирано местно развитие посредством извършването на строително – ремонтни дейности за подобряване на енергоефективността на сградния фонд на СОУ „Христо Ботев”, гр. Джебел.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за организация, управление и отчетност на проекта
Дейност 2 Управление и отчетност на проекта
дейност 3 Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнител и доставчици. Сключване на договори за обществени поръчки
дейност 4 Упражняване на авторски надзор
дейност 5 Упражняване на строителен надзор
дейност 6 Изпълнение на СМР
дейност 7 Въвеждане в експлоатация
дейност 8 Информация и публичност
дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 092 007 BGN
Общ бюджет: 976 806 BGN
БФП: 976 806 BGN
Общо изплатени средства: 915 899 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 976 806 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 603 334 BGN
2014 312 565 BGN
2015 0 BGN
915 899 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 830 285 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 603 334 BGN
2014 312 565 BGN
2015 0 BGN
915 899 BGN
В т.ч. Национално финансиране 146 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз