Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0006-C0001
Номер на проект: 10-25-6
Наименование: Постигане на качествено управление в община Първомай, чрез укрепване на капацитета на човешките ресурси, съвместно с община Суфли, Гърция
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 24.02.2012
Дата на приключване: 26.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на устойчиво управление на човешките ресурси в община Първомай, чрез обучение, трансфер на добри практики и приложение на опит от община Суфли, Гърция.
Дейности: Дейност 1 -Организация и управление на проекта
Дейност 2 – Проучване и анализ на прилаганите практики по управлението на човешките ресурси в община Първомай, както и на добри практики прилагани в други държави от ЕС, в областта на оценката на човешките ресурси при кандидатстване за работа, въвеж
Дейност 3 – Идентифициране и анализ на добри практики по УЧР в община Суфли, адаптирането им и трансфериране в община Първомай
Дейност 4 – Оптимизиране процесите по УЧР и изготвяне на наръчници и нормативни документи за нуждите на община Първомай
Дейност 5 – Създаване на съвместен Център за изследване и обмен на добри практики по УЧР, като постоянно действащ механизъм, следящ за добри практики по УЧР в община Суфли и други общини в ЕС
Дейност 6 – Организиране на специализирано двумодулно обучение по УЧР за целевите групи с участие на представители от община Суфли на тема „Мотивацията, кариерното развитие и обученията – ключови фактори за ефективна администрация”
Дейност 7 – Дейности за информация и публичност
Дейност 8 – Провеждане на одит за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 308 872 BGN
Общ бюджет: 283 850 BGN
БФП: 283 850 BGN
Общо изплатени средства: 281 839 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 283 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 774 BGN
2013 136 870 BGN
2014 83 195 BGN
2015 0 BGN
281 839 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 241 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 508 BGN
2013 116 339 BGN
2014 70 715 BGN
2015 0 BGN
239 563 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 266 BGN
2013 20 531 BGN
2014 12 479 BGN
2015 0 BGN
42 276 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 2 По дейност 1 - Брой процедури по НВМОП изпълнение по проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой изготвени междинни технически доклади по проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой изготвен годишен технически доклад по проекта
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой изготвен окончателен технически доклад по проекта
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой проучвания на съществуващи практики при УЧР в Първомай
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой интервюта
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой анкети
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой анализи
Индикатор 10 По Дейност 2 - Брой проучвания
Индикатор 11 По Дейност 2 - Брой проучени практики по УЧР в други страни на ЕС
Индикатор 12 По Дейност 2 - Брой участници на Кръглата маса
Индикатор 13 По Дейност 3 - Брой проучени добри практики
Индикатор 14 По Дейност 3 - Брой обсъдени възможности
Индикатор 15 По Дейност 3 - Брой дискусии
Индикатор 16 По Дейност 3 - Брой анализ и доклад за приложимостта на идентифицираните добри практики
Индикатор 17 По Дейност 3 - Брой разработени процеси за трансфер
Индикатор 18 По Дейност 3 - Брой мониторинг план за трансфер на добри практики
Индикатор 19 По Дейност 3 - Брой план-график за трансфер на добри практики
Индикатор 20 По Дейност 3 - Брой участници в конференцията
Индикатор 21 По Дейност 4 - Брой разработени наръчници по проекта
Индикатор 22 По Дейност 4 - Брой регламентирани процеси
Индикатор 23 По Дейност 4 - Брой разработени нормативни документи (методологии, вътрешни правила, политики, указания, др.)
Индикатор 24 По Дейност 5 - Брой изготвени устройствен и функционален статут
Индикатор 25 По Дейност 5 - Краткосрочна проглама
Индикатор 26 По Дейност 5 - Брой изпратени покани
Индикатор 27 По Дейност 5 - Брой участници в работна среща
Индикатор 28 По Дейност 5 - Брой изготвени механизми за обмен на информация
Индикатор 29 По Дейност 5 - Набор от изготвени и приети правила и програми за обмен на информация
Индикатор 30 По Дейност 6 - Брой обучени общински служители по Модул 1
Индикатор 31 По Дейност 6 - Брой обучени общински служители по Модул 2
Индикатор 32 По Дейност 6 - Брой тествани общински служители
Индикатор 33 По Дейност 6 - Брой издадени удостоверения на общинските служители
Индикатор 34 По Дейност 6 - Дискусия запознаване на служителите с най-често допусканите грешки от теста
Индикатор 35 По Дейност 7 - Брой конференции
Индикатор 36 По Дейност 7 - Брой отразявания в медиите
Индикатор 37 По Дейност 7 - Брой информационни материали
Индикатор 38 По Дейност 7 - Брой публикации по проекта
Индикатор 39 По Дейност 7 - Брой рекламни материали изработени по проекта
Индикатор 40 По Дейност 8 - Брой изработен одитен план по проекта
Индикатор 41 По Дейност 8 - Брой изготвен междинен одитен доклад
Индикатор 42 По Дейност 8 - Брой изготвен годишен доклад по проекта
Индикатор 43 По Дейност 8 - Брой изготвен окончателен одитен доклад по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз