Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/005-01
Наименование: Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 31.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на качествено медицинско болнично обслужване и равни възможности за достъп до лечение, отговарящо оптимално на нуждите от съвременно и навременно лъчелечение на онкологично болните в Община Шумен, като необходима предпоставка за подобряване на условията на живот на населението от областта и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие в шуменския агломерационен ареал.
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Осигуряване на готовност за провеждане на процедури за обществени поръчки
дейност 3: Доставка на специализирано медицинско оборудване
дейност 4: Осигуряване на информация и публичност
дейност 5: Извършване на независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 475 355 BGN
Общ бюджет: 6 558 282 BGN
БФП: 6 413 769 BGN
Общо изплатени средства: 6 413 860 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 413 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 078 780 BGN
2014 2 335 170 BGN
2015 - 91 BGN
6 413 860 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 451 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 466 963 BGN
2014 1 984 895 BGN
2015 - 77 BGN
5 451 781 BGN
В т.ч. Национално финансиране 962 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 611 817 BGN
2014 350 276 BGN
2015 - 14 BGN
962 079 BGN
Финансиране от бенефициента 144 264 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 !Брой създадени временни работни места
Индикатор 6 Придобито нови линейни ускорители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз