Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/002-05
Наименование: Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 18.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и ефективна здравна инфраструктура, която да задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ.
Дейности: дейност 5 Извършване на независим строителен надзор
дейност 7 Доставка на специализирано медицинско оборудване за „КОЦ- Пловдив” ЕООД
дейност 3 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки (доставка на оборудване, изпълнение на независим строителен и авторски надзор; дейности публичност и независим одит)
дейност 4: Извършване на СМР
дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Избор на външни експерти по осъществяване на контрол и надзор и подпомагане на изпълнението на дейностите по проекта
дейност 9 Информация и публичност
дейност 8 Отчетност
дейност 11 Мониторинг и оценка на проекта
дейност 10 Независим финансов одит по проекта
дейност 6 Извършване на авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 500 000 BGN
Общ бюджет: 9 129 695 BGN
БФП: 5 643 622 BGN
Общо изплатени средства: 5 745 968 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 643 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 136 843 BGN
2014 2 078 438 BGN
2015 530 686 BGN
5 745 968 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 797 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 666 317 BGN
2014 1 766 673 BGN
2015 451 083 BGN
4 884 073 BGN
В т.ч. Национално финансиране 846 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 470 526 BGN
2014 311 766 BGN
2015 79 603 BGN
861 895 BGN
Финансиране от бенефициента 4 438 746 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 ! Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 5 @Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 ! Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 7 @Брой създадени временни работни места
Индикатор 8 ! Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз