Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/001
Наименование: Момчилова крепост-митовете оживяват
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 30.01.2012
Дата на приключване: 22.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: √ Да допринесе за развитието на община Смолян като интензивно развиващ се туристически център с европейско значение, чрез създаване на конкурентоспособна туристическа атракция, промотираща културно-историчското наследство на община Смолян и допринасяща за диверсификацията на туристическия продукт
Дейности: Дейност 2 Формиране на екип по проекта
Дейност 3 Вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 4 Избор на изпълнители на проектните дейности
Дейност 5 Създаване на атракцията Момчилова крепост – СМР
Дейност 6 Създаване на атракцията Момчилова крепост – аудио-визуален спектакъл
Дейност 7 Създаване на атракцията Момчилова крепост – маркетинг и реклама
Дейност 8 Обучение
Дейност 9 Закупуване на оборудване
Дейност 10 Авторски контрол
Дейност 11 Строителен надзор
Дейност 12 Въвеждане на обекта в експлоатация
Дейност 13 Публичност на проекта
Дейност 14 Одит на проекта
Дейност 15 Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 277 005 BGN
Общ бюджет: 1 980 442 BGN
БФП: 1 866 745 BGN
Общо изплатени средства: 1 866 709 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 866 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 270 473 BGN
2014 144 703 BGN
2015 451 534 BGN
1 866 709 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 586 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 079 902 BGN
2014 122 997 BGN
2015 383 804 BGN
1 586 703 BGN
В т.ч. Национално финансиране 280 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 190 571 BGN
2014 21 705 BGN
2015 67 730 BGN
280 006 BGN
Финансиране от бенефициента 297 573 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 4 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 5 Площ, обхваната от интегрирания маршрут на проекта.
Индикатор 6 Брой атракциони в обхвата на атракцията
Индикатор 7 Брой обучен персонал на подкрепените туристически атракции.
Индикатор 8 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта.
Индикатор 9 Работни места създадени в резултат от проекта (които ще бъдат поддържани след приключване на проекта)
Индикатор 10 Брой седалки за публиката на сетлинното шоу
Индикатор 11 Подобрен достъп до атракцията
Индикатор 12 Закупени аниматорски костюми
Индикатор 13 Нарстване на броя посетители на подкрепените атракции
Индикатор 14 Нетни годишни приходи от туризъм


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз