Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0068-C0001
Номер на проект: Д01-21/12.01.2012
Наименование: Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 12.01.2012
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се подпомогне образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) чрез развитие на интегрирано и включващо обучение
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Подготовка на Дейност 1 - Сформиране на екип по проекта и управление на проекта
Дейност 1 Сформиране на екип по проекта и управление на проекта
Подготовка на Дейност 2 Подготовка на Дейност 2 - Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжните процедури
Подготовка на Дейност 3 Подготовка на Дейност 3 - Подпомагане социализацията и интеграцията на децата и учениците със СОП
Дейност 3* Подпомагане на социализацията и интеграцията на децата и учениците със СОП
Подготовка на дейност 4 Подготовка на дейност 4 - Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции в училищата и детските градини за работа с деца и ученици със СОП
Дейност 4* Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции в училищата и детските градини за работа с деца и ученици със СОП
Подготовка за дейност 5 Подготовка за дейност 5 - Работа с децата и учениците за приемане на различието
Дейност 5* Работа с децата и учениците за приемане на различието
Подготовка за дейност 6 Подготовка за дейност 6 - Оборудване на специализирани кабинети в детските градини и училищата партньори за работа с деца със СОП
Дейност 6 Оборудване на специализирани кабинети в детските градини и училищата партньори за работа с деца със СОП
Подготовка на дейност 7 Подготовка на дейност 7 - Дейности за информация и публичност
Дейност 7 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 372 961 BGN
Общ бюджет: 327 698 BGN
БФП: 327 698 BGN
Общо изплатени средства: 327 642 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 327 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 592 BGN
2013 92 366 BGN
2014 160 684 BGN
2015 0 BGN
327 642 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 278 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 403 BGN
2013 78 511 BGN
2014 136 581 BGN
2015 0 BGN
278 495 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 189 BGN
2013 13 855 BGN
2014 24 103 BGN
2015 0 BGN
49 146 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз