Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0035-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Да си помогнем заедно"
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 05.01.2012
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда създаване на социално Общинско предприятие „Обществена пералня” в община Кюстендил, съгласно разпоредбите на чл. 51 и 52 от Закона за общинската собственост. Ще бъдат подбрани и назначени на работа 22 лица, от които 15 лица от уязвимите групи. Лицата в неравностойно положение ще преминат мотивационно обучение за придобиване на умения за работа в подобен тип предприятия. Ще бъдат закупени оборудване, материали и консумативи, необходими за дейността на предприятието.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта. Сформиране на екип, подготовка на тръжни досиета за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на оборудване, доставка на материали и консумативи, доставка на канцеларски материали, мотивационно обучение, осигуряване на публичност и организиране на срещи и пресконференции. Изготвяне на процедура за подбор на лицата от целевите групи, правилник за вътрешния ред, процедура за жалби и сигнали, система за вътрешен мониторинг, процедура за проверка за двойно финонсиране. Изготвяне на междинни и финален технически и финансови отчети за изпълнението на проекта. Ежемесечни проверки на дейността на социалното предприятие.
2. Осигуряване на публичност на дейностите и постигнатите резултати. При изпълнение на дейността ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006, както и в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Публичността ще даде възможност на община Кюстендил да популяризира сред местната общност дейностите по проекта, политиките на Европейския съюз и правителството на Р България за преодоляване на бедността и социалното изключване и финансовата подкрепа за реализирането на проекта. Общинското ръководство възнамерява да мобилизира местните си структури (кметствата в общината) за осигуряване на най-голяма публичност за дейностите по проекта сред местните хора. От друга страна се предвижда провеждане на двудневен семинар на тема: „Социалните предприятия – възможности за подобряване на качеството на живот”. Той ще даде възможност всички страни, ангажирани с решаването на проблемите с бедността и социалното изключване - кметове на общини от област Кюстендил, областна управа, представители на регионалните и местни структури на Агенция за социално подпомагане и Агенция по заетостта в областта, представители на Регионалната структура на Агенцията за хора с увреждания, да споделят опит и „добри практики” в работата си с уязвими групи от местното население, както и начини и подходи за преодоляване на проблемите. Общо ще бъдат поканени около 30-35 души.
3. Организиране и провеждане на тръжни процедури В рамките на тази дейност ще бъдат проведени всички процедури свързани с подбора на подизпълнители за обезпечаване на проекта и неговите дейности. Ще се подготви необходимата тръжна документация съгласно изискванията. В рамките на тази дейност ще се организират тръжни процедури за избор на доставчици на необходимото оборудване и обзавеждане свързано с дейността на социалното предприятие, както и материали и консумативи необходими за реализацията на дейностите, външни услуги (съгласно описите и технически спецификации в приложение към бюджета на проекта).
4. Подбор на лица за включване в заетост в социалното предприятие и провеждане на мотивационно обучение. По тази дейност ще бъде изготвен „широк списък” от представители на целевата група – 30 души, 15 от които ще преминат мотивационно обучение. С помоща на 8 Дирекция „Бюро по труда” Кюстендил, съгласно разработената процедура за подбор ще бъдат подбрани подходящи лица от уязвимите групи за включване в заетост - общо 15 души. Подбраните лица ще преминат курс на мотивационно обучение. Избрана по правилата на чл.2, ал.2 от НВМОП обучителна организация ще проведе мотивационното обучение на назначените 15 лица от рисковите групи Обучението ще бъде в рамките на 50 учебни часа . Ще се проведе и конкурс за подбор на персонал на предприятието в състав от 7 души. За оказване подкрепа на лицата от рисковите групи и техните семейства ще бъде назначен на трудов договор и социален работник.
5. Закупуване на оборудване, материали и консумативи, необходими за същинската дейност на социалното предприятие За осигуряване нормални условия за функциониране на новосъздаденото социално общинско предприятие ще бъдат закупени материали, консумативи, оборудване, обзавеждане, компютри и хардуер след проведени тръжни процедури, съгласно приложенията. Ще бъде порведена процедура за избор на фирми доставчици.
6. Създаване и функциониране на социално Общинско предприятие „Обществена пералня”. І. С решение на Общинския съвет, съгл. разпоредбите на чл. 51 и 52 от Закона за общинска собственост (ЗОС) ще бъде създадено ОП „Обществена пералня” - Кюстендил. Общинският съвет ще приеме правилник за предмета на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество, съгл. чл.52, ал. 3 от ЗОС. След приключване на проекта социалното предприятие ще продължи да функционира, съгласно правилника за дейността му, и ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгл. чл. 52, ал. 5 от ЗОС. Социално предприятие „Обществена пералня” първоначално се планира да работи изцяло по социалните мероприятия на общината, а в последствие да предлага услугите си на частни и юридически лица. Общината планира да използва социалното предприятие за нуждите на общината. ІІ. С избраните при подбора и конкурса лица ще бъдат сключени трудови договори. На лицата ще бъдат връчени длъжностни характеристики. ІІІ. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (трудова медицина, работно облекло) и изготвяне на вътрешни правила и процедури за функциониране на предприятието; ІV. Осигуряване на подкрепа на лицата от уязвимите групи и семействата им (от специално назначен социален работник) по време на трудовата заетост.
7. Външен одит на изпълнението на проекта Това ще се извърши след окончателно приключване на заложените дейности по проекта. Докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта. Изпълнението на независимия финансов одит ще се възложи на лицензиран одитор, който ще се определи след провеждане на процедура по реда на чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП и след сключване на договор за услуга и ще има за задача да изготви одиторски доклад, съобразен с действащото национално законодателство, Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти. Така ще се осигури, от една страна стриктно спазване на действащото законодателство, а от друга прозрачност и коректност при изразходването на средствата по проекта. В счетоводната документация на общината ще се обособи ясно проследима одитна пътека, която ще е гаранция за постоянен текущ и последващ мониторинг на изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 215 713 BGN
Общ бюджет: 195 508 BGN
БФП: 195 508 BGN
Общо изплатени средства: 192 971 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 88 204 BGN
2013 104 767 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
192 971 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 973 BGN
2013 89 052 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 231 BGN
2013 15 715 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 946 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица от рисковите групи, назначени на робота в социалното предприятие,
Индикатор 4 Брой лица преминали обучение
Индикатор 5 Брой решения за разкриване на социално предприятие,
Индикатор 6 Брой договори за работа,
Индикатор 7 Брой издадени сертификати за преминало обучение;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз