Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0024-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/024
Наименование: Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Да се осигури/изгради подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътсстващи услуги в община Перник, които да заменят институционалната грижа.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта.
Дейност 2: Процедури по избор на подизпълнители по проекта.
Дейност 3: СМР
Дейност 4: Извършване НСН и въвеждане в експлоатация.
Дейност 5: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.
Дейност 6: Разпространение на информация и публичност на проекта.
Дейност 7: Отчитане на проекта и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 074 481 BGN
Общ бюджет: 838 387 BGN
БФП: 838 387 BGN
Общо изплатени средства: 835 250 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 838 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 615 807 BGN
2014 0 BGN
2015 219 444 BGN
835 250 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 712 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 523 436 BGN
2014 0 BGN
2015 186 527 BGN
709 963 BGN
В т.ч. Национално финансиране 125 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 371 BGN
2014 0 BGN
2015 32 917 BGN
125 288 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Икономия на енергия от ремонтирани/реконструирани сгради за защитени жилища
Индикатор 5 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз