Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0008-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/008
Наименование: Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр.Русе
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 25.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на процеса на деинституционализация чрез изграждане на ефективна и достъпна социална инфраструктура, допринасяща за подобряване функционирането на нови резидентни и съпътстващи услуги, които да заменят институционалната грижа за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 години
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка тръжна документация
дейност 3 Избор на изпълнител(и) на строително-монтажни работи
дейност 4 Избор на изпълнител на строителен надзор
дейност 5 Избор на изпълнител на авторски надзор
дейност 6 Избор на изпълнител(и) на доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и друг инвентар
дейност 7 Избор на изпълнител на финансов одит
дейност 8 Изпълнение на СМР
дейност 9 Изпълнение на строителен надзор
дейност 10 Изпълнение на авторски надзор
дейност 11 Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и друг инвентар
дейност 12 Изпълнение на финансов одит
дейност 13 Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 14 Избор на изпълнител и доставка и монтаж на билбордове и табели
дейност 15 Организиране и провеждане на входяща и изходяща пресконференция
дейност 16 Текущо информиране
дейност 17 Официално откриване на обектите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 043 303 BGN
Общ бюджет: 1 768 443 BGN
БФП: 1 768 443 BGN
Общо изплатени средства: 1 768 443 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 768 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 137 414 BGN
2014 631 029 BGN
2015 0 BGN
1 768 443 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 503 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 966 802 BGN
2014 536 374 BGN
2015 0 BGN
1 503 176 BGN
В т.ч. Национално финансиране 265 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 170 612 BGN
2014 94 654 BGN
2015 0 BGN
265 266 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз