Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0028-C0001
Номер на проект: Входящ номер МИКСИ: 08-0006/ 24.02.2012 г.
Наименование: "Нови възможности за социално включване в община Долна баня"
Бенефициент: община Долна Баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Долна баня
Описание
Описание на проекта: Създаване на социално Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство” в община Долна Баня (чл. 51, ал.1 във вр. с чл. 52 и 53 от ЗОС). Подбрани и назначени на работа 23 лица, от които 20 лица от уязвимите групи. Последните ще преминат мотивационно обучение за придобиване на умения за самостоятелност и активно поведение. Закупено оборудване, материали и консумативи, пряко свързани с дейността на предприятието. Предметът на дейност на предприятието е поддръжка на обществени паркове, улици, градини, озеленяване, хигиенизиране, подобряване на околната среда на територията на общината, извършване на ремонтни дейности в имоти общинска собственост и други свързани с посочените дейности
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Сформиране на екип, подготовка на малки обществени поръчки по чл. 2 от НВМОП (като при евентуална промяна, предвид внесения ЗИД на ЗОП ще се съобрази новия ред) за доставка на оборудване, материали и консумативи, канцеларски материали, обучения, осигуряване на публичност и организиране на срещи и пресконференции. Изготвяне на процедура за проведане на конкурси по КТр за персонала на социалното предприятие и критерии за подбор на лицата от целевите групи, правилник за вътрешния ред, процедура за жалби и сигнали, система за вътрешен мониторинг, процедура за проверка за двойно финансиране. Изготвяне на междинни и финален технически и финансови отчети за изпълнението на проекта. Ежемесечни проверки на дейността на социалното предприятие.
Дейност 2. Изпълнение на мерки за информация и публичност При изпълнение на дейността ще се спазват изискванията на Регламент No 1828/2006 (чл. 2 – 10 и Приложение 1) и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Публичността ще даде възможност на Общината да популяризира сред местната общност дейностите по проекта, политиките на ЕС и правителството на Р България за преодоляване на бедността и социалното изключване и финансовата подкрепа за реализирането на проекта. Встъпителната и заключителната пресконференции ще бъдат проведени максимално широко, като се поканят представителни на поне 10 местни и национални медии и се осигури максимално разпространение на информацията. Информационното табло и постоянната табела (по 1 бр.), листовки (поне 1000 бр.), банери (2 бр.) ще бъздат също средство за информиране, както и Интернет страницата на Общината. Допълнително предвидените два двудневни семинара ще допринесат за популяризиране на дейностите, проекта и подкрепата на Европейската общност. Във всички събития ще бъдат активно канени за участие и ангажирани представители на всички заинтересувани страни, описани в настоящето проектно предложение, както и висши представители на местната и централната власти. Чрез даването на широка гласност и популяризиране на проекта се очаква от една страна постигане на целите, а от друга – дългорсрочно въздействие върху целевите групи в посока социално включване и сближаване.
Дейност 3. Наемане на персонал в социалното предприятие Провеждане на 3 бр. конкурси по реда на КТр. За директор на социално общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство” и 2-ма отговорници на направления (съгласно Правилника за дейността на Общинското предприятие, приет с Решение № 95/ 25.07.2011 г. на ОС – гр. Долна Баня). Посочените лизца ще изпълняват ролята на персонал, зает в социалното предприятие (съгласно Насоките за кандидатстване). Тези лица ще играят ключова роля в оперативното насочване, мотивиране и възпитание на наетите лица от целевите групи. Дейността предвижда подготовката и провеждане на конкурси по реда, предвиден в Кодекса на труда, назначаване на избраните лица на трудови договори. Трудовите им договори ще влязат в сила месец преди подбора и наемането на лицата от целевите групи, като трудовите договори с последните ще се сключат от избрания директор на оциалното предприятие.
Дейност 4. Подбор на лица от целевите групи за работа в социалното предприятие Съвместно с Дирекция „Социално подпомагане” Самоков и Дирекция „Бюро по труда” Самоков, съгласно разработените критерии и процедура за подбор ще бъдат подбрани подходящи лица от уязвимите групи за включване в заетост. Принципите за прозрачност на процедурите, равнопоставеност между кандидатите и недопускане на двойно финансиране ще бъдат ключов момент в работата.
Дейност 5. Закупуване на оборудване, материали и консумативи, необходими за същинската дейност на социалното предприятие. За осигуряване нормални условия за функциониране на социалното общинско предприятие ще бъдат закупени материали, консумативи, оборудване, след проведени малки обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (за оборудване, материали и консумативи за предприятието) и по реда на чл. 2, ал. 2 от НМОП (за канцеларски материали за екипа по проекта и за социалното предприятие) – съгласно техническата спецификация към настоящето проектно предложение. (или по съответния друг ред, ако до стартиране изпълнението на проектната дейност бъде приет внесеният в Народното събрание ЗИД на ЗОП)
Дейност 6/начало/. Провеждане на 2 обучения по проекта: въвеждащо обучение на тема „Нови възможности за социално включване и инструктаж по ЗЗБУТ” и насочващо мотивационно обучение на тема „Личностно и професионално развитие – възможности и перспектив Провеждане на 2 двудневни обучения по проекта: въвеждащо обучение на тема „Нови възможности за социално включване и инструктаж по ЗЗБУТ” (16 учебни часа) и насочващо мотивационно обучение на тема „Личностно и професионално развитие – възможности и перспективи” (16 учебни часа). Дейността е от ключово значение за постигане общите и специфични цели на проекта. Освен даването на възможност за активно включване в трудовия живот и създаване на защитена заетост, проектът цели да формира нови нагласи и възгледи сред представителите на целевите групи. Предвидените обучения, съчетани с непрекъснатата работа от страна на персонала на социалното предприятие по време на изпълнение на проекта, ще мултиплицират ефекта от интервенцията и ще допринесат за нейната устойчивост във времето.
Дейност 6/продължение/. Провеждане на 2 обучения по проекта: въвеждащо обучение на тема „Нови възможности за социално включване и инструктаж по ЗЗБУТ” и насочващо мотивационно обучение на тема „Личностно и професионално развитие – възможности и персп Провеждане на 2 двудневни обучения по проекта: въвеждащо обучение на тема „Нови възможности за социално включване и инструктаж по ЗЗБУТ” (16 учебни часа) и насочващо мотивационно обучение на тема „Личностно и професионално развитие – възможности и перспективи” (16 учебни часа). Дейността е от ключово значение за постигане общите и специфични цели на проекта. Освен даването на възможност за активно включване в трудовия живот и създаване на защитена заетост, проектът цели да формира нови нагласи и възгледи сред представителите на целевите групи. Предвидените обучения, съчетани с непрекъснатата работа от страна на персонала на социалното предприятие по време на изпълнение на проекта, ще мултиплицират ефекта от интервенцията и ще допринесат за нейната устойчивост във времето.
Дейност 7. Стартиране и функциониране на социално Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство”- гр. Долна Баня - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (трудова медицина и встъпителен и периодични инструктажи по беопасност) и изготвяне на вътрешни правила и процедури за функциониране на предприятието; - Стартиране на трудовата дейност на наетите лица от целевите групи и осигуряване на насочване, подкрепа и мотивация. - Съдействие от страна на трети заинтересовани страни и доброволци за активно социално включване и преодоляване социалната изолация на лицата от целевите групи, пряко наети в предприятието и на техните близки. Посочените действия са от ключово значение за постигане целите на проекта, като крайната цел е тези част от тези лица да преминат към защитена заетост в или извън предприятието.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Дъ Нет” ЕООД
"ИСА - МИЛЕНИУМ 3" ООД
Динамика Консулт ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 599 BGN
Общ бюджет: 124 077 BGN
БФП: 124 077 BGN
Общо изплатени средства: 122 539 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 077 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 186 BGN
2013 73 353 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 539 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 41 808 BGN
2013 62 350 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
104 158 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 378 BGN
2013 11 003 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 381 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой лица ангажирани в социалното предприятие лица
Индикатор 5 Брой лица от целевите групи, назначени на робота в социалното предприятие
Индикатор 6 Брой издадени сертификати за преминали обучения (2 броя обучения)
Индикатор 7 Брой мероприятия, свързани с популяризиране подкрепата на Европейските общности и ОПРЧР (две пресконференции две обучения)
Индикатор 8 Брой обучени лица, преминали въвеждащо и насочащо мотивационни обучения
Индикатор 9 Брой публикаци/излъчванияи в местни и/или национални медии, популяризиращи подкрепата на Общността и ОПРЧР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз