Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0033-C0001
Номер на проект: Рег.номер МИКСИ: 08-0001/ 08.02.2012 г.
Наименование: "Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец"
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 15.12.2011
Дата на приключване: 15.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Подбор на безработни лица и хора от малцинствен произход и механизиране на сформираното звено с подходяща техника и инструментариум за системно озеленяване и поддържане на общински зелени площи за широко обществено ползване, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих, подобряване на зелената система на територията на община Лясковец.
Дейности: 1: Организационно управленски дейности за ефективно управление на проекта Тази дейност включва сформиране на екип за управление на проекта, който се състои от: Ръководител на проекта, Координатор, Счетоводител и Експерт тръжни процедури. За членовете на екипа ще бъдат разработени длъжностни характеристики и подписани граждански договори. Екипът на проекта ще провежда регулярни срещи за планиране на дейности по проекта, разпределяне на отговорности и вземане на решения за оперативно управление на проекта. За ефективна организация и управление на проекта в рамките на два месеца след началото му ще бъдат приети Правилата за организация и управление на проекта.
2: Оценка и подбор на кандидати от целевата група, които ще бъдат привлечени за работа в социаното предприятие В рамките на тази дейност ще се извърши огласяване на инициативата сред лица от целевите групи и ще се съставят списъци с желаещите безработни лица и хора от етническите малцинства за участие в дейностите на проекта. За извършване на оценката и подбора ще се изработи методика, която да включва – оценка на социални и трудови умения, както и ще се набележат ключовите компетенции. Тази дейност ще се извърши от екипа на проекта, при спазване принципите за пълна прозрачност, информираност и недопускане на дискриминация. В комисията за оценка и подбор ще се включат ръководителя и координатора на проекта, представител на дирекция „Бюро по труда” и представител на Община Лясковец. Ще бъдат подбрани следния брой представители на целевите групи: За работник за поддръжка на зелени площи за обществено ползване – 11 души; За работник озеленяване и почистване на и около зелените площи – 9 души;
3: Оценка и подбор на кандидати за административни и ръководни длъжности в социалното предприятие и експерти В рамките на тази дейност ще се изготвят критерии на които трябва да отговарят кандидати за посочените административни и ръководни длъжности за персонал на социалното предприятие. Ще се извърши огласяване на инициативата сред гражданите на община Лясковец и ще се приемат документи на желаещите лица да вземат участие в ръководните и административни дейности на проекта. За извършване на оценката и подбора ще се изработи методика, като избора на изпълнители ще се извърши на два етапа – подбор по документи и събеседване с кандидатите. Тази дейност ще се извърши от екипа на проекта, при спазване принципите за пълна прозрачност, информираност и недопускане на дискриминация. Като част от тази дейност е и наемането на експерти за подпомагане реализирането дейностите по проекта. За тях ще се приложи методиката за подбор на персонала, като ще се променят само критериите на които трябва да отговарят експертите. В комисията за оценка и подбор на кандидатите ще се включат ръководителя, координатора и счетоводителя на проекта и представител на отдел „Човешки ресурси” в Община Лясковец. Ще бъдат подбрани следния брой кандидати за изпълнение на дейностите: ръководни длъжности (директор на социално предприятие, озеленител специалист 2 бр.) – 3 души; административни длъжности (счетоводител на социално предприятие, завеждащ административна служба 0,5 бр., касиер-домакин 0,5 бр., Охранител 4 бр.) – 6 души;
4: Провеждане на периодични мотивационни обучения на лицата от целевите групи В рамките на тази дейност ще се сключи договор с избраният кандидат за лектор мотивационни обучение, като ще се организират и проведат 3 мотивационни обучения с представителите на целевата група. Предвижда се първото от тях бъде проведено в месеца предхождащ стартирането дейността на социалното предприятие – 4 месец от началото на проекта. Обучението ще бъде проведено в рамките на един осемчасов работен ден. Второто от мотивационните обучения се планира да бъде проведено в края на 6 месец от дейността на социалното предприятие ( 10 месец от началото на проекта). Третото от мотивационните обучение ще бъде проведено в началото на последния месец от дейността на социалното предприятие ( 16 месец от началото на проекта). Целта на мотивационните обучения планирани по този начин е те да бъдат периодично провеждани като по този начин се проследява адаптацията на хората от целевите групи към работния процес, проследява се нивото на мотивация за изпълнение на дейностите.
5: Изграждане на социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” за подкрепена заетост В рамките на тази дейност ще се създаде структурата на социалното предприятие, ще се изготвят документите по регистрацията му, ще бъдат разписани всички вътрешни нормативни документи регламентиращи дейността му, ще се проведат обществените поръчки свързани с осигуряването на механизация и работно облекло необходими за изпълнението предмета на дейност на социалното предприятие, ще се избере изпълнител на услугите по трудова медицина и изпълнител за застраховане срещу трудова злополука на хората от целевата група, които ще бъдат ангажирани в дейностите на социалното предприятие. При изпълнението на тази дейност ще бъде избран изпълнител за по трудова медицина, който да изготви необходимата документация за оценка на риска на работните места на лицата от целевата група, ангажирани в дейностите по проекта. За успешното и безопасно изпълнение предмета на дейност на социалното предприятие ще бъде ангажиран инструктор за работа с механизация от подобен тип, който в рамките на 60 часа да подготви персонала на социалното предприятие за безопасна работа с тези машини.
6: Функциониране на социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” за подкрепена заетост В рамките на тази дейност с лицата от целевите групи селектирани за включване в дейностите на социалното предприятие ще се сключат трудови договори. Трудови договори ще бъдат сключени и с избраните кандидати за част от персонала на социалното предприятие. В тази дейност ще бъдат сключени договори с избраните кандидати за експерт „поддръжка зелени площи” и експерт „парково озеленяване”. Като експерт „поддръжка зелени площи” ще извърши категоризация на зелените площи на територията на община Лясковец съгласно Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Лясковец и ще подпомага първоначалната поддръжка. Експерт „зелени площи” ще направи подбор на подходящ разсад за цветя, който да бъде поставен в плануваните за това зелени площи. Ще подпомага процеса по засаждане и поддръжка на цветните масиви. В процеса на функциониране на социалното предприятие ще бъдат сформирани две работни групи, които ще работят на територията на градския ареал, а специалистите „озеленители” ще оглавят тези групи и ще бъдат запознати с конкретните зелени площи, за които ще трябва да се полагат грижи и попадат в техните задължения. В тази дейност се предвижда избора на изпълнител за доставянето на едногодишен, многогодишен, тревни смески и чемширен разсад, изпълнител на доставка на резервни части за закупената механизация.
7: Популяризация на социалното предприемачество, екологичната насоченост на проекта и разкриването на нови възможности за зелени работни места. За реализирането на тази дейност ще бъде определена фирма изпълнител, която да изработи и монтира информационните популяризационни материали. Изработка и монтаж на информационна табела поставена на сградата в която ще се помещава социалното предприятие; Провеждане на прес-конференции за представяне старта на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, както и за край реализацията на проекта; Регулярно информиране на обществеността за хода на изпълнение на проекта, чрез интернет сайта, Общински радиовъзел и Информационния бюлетин на Община Лясковец; Изработка и разпространение на брошури с призиви за опазване на чистотата и екологичното равновесие в зелените площи; Записване на 30 секунден радиоклип с призиви за опазване на чистота в зелените система на Община Лясковец, който да се излъчва по Общински радиовъзел; Записване на 30 минутен видео клип с някои от хората от целевата група избрани за изпълнение на проектните дейности, в който ще се проследи процеса на ресоциализация и възстановяване на трудовите навици на тези хора; Ще бъдат изработени и разпространени 200 плаката във връзка ежегодните екологични кампании организирани от Община Лясковец, като на плаката ще се упоменава приноса на Договарящия орган и на социалното предприятие към инициативите; Ще се изработят самозалепващи стикери – с тези стикери ще бъде маркирано всичко описано в Приложение Б-4 от настоящия бюджет. Закупеното работното облекло на хората от целевата група ангажирани в дейностите на социалното предприятие ще бъде щамповано с името на регистрираното вече социално предприятие
8: Вътрешен мониторинг и финансов одит. За изпълнението на тази дейност ще бъде изработен от експерта по поддържане на зелените площи чек лист, който ще се попълва при периодични проверки на ръководителя на екипа по обработени участъци от зелените площи. В чек листа ще се съдържат конкретни изисквания, на които трябва да отговарят зелени площи след обработката им с техническите средства закупени по проекта. Попълването на чек листа ще се извършва веднъж месечно във всяко населено място, в което се обработват и благоустрояват зелени площи. Експерта по поддържане на зелените площи ще разработи и анкетна карта, която ще се попълва от гражданите посещаващи и ползващи зелената система на община Лясковец за отдих и активна почивка в градски условия. Анкетната карта ще се попълва периодично. Предвижда се в края на проекта да бъде извършен финансов одит на извършените разходи от лицензиран експерт счетоводител, който ще обобщи резултатите от направения одит в доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 296 122 BGN
Общ бюджет: 266 579 BGN
БФП: 266 579 BGN
Общо изплатени средства: 266 500 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 266 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 100 896 BGN
2013 165 604 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
266 500 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 226 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 761 BGN
2013 140 763 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
226 525 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 134 BGN
2013 24 841 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 975 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица от целевите групи преминали през мотивационни тренинги
Индикатор 4 Проведени информационни кампании-Лясковец
Индикатор 5 Брой създадени работни места в СП-Лясковец
Индикатор 6 Брой лица възстановили трудовите си навици


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз