Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на социално предприятие - обществена трапезария в община Тетевен"
Бенефициент: Община Тетевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Тетевен
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда създаване на социално предприятие – обществена трапезария в гр. Тетевен. В рамките на проекта ще се извърши подбор на бенефициенти от целевите групи, на които ще бъде проведено мотивационно обучение преди започване на работа. Ще се направи подбор и ще бъдат наети квалифицирани лица необходими за нормалното функциониране на социалното предприятие. Социалното предприятие ще функционира 12 месеца в рамките на проекта. Предвидени са мерки свързани с публичността на проекта.
Дейности: Дейност 1 Организационни дейности, мониторинг и отчетност Администриране Цялостното администриране на проекта ще се извърши от кандидата . Ще включва: - Провеждането на планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта. - Разпределение на конкретните длъжности и персонални задачи на всеки един от участниците и определяне на срокове за тяхното изпълнение начините и формулярите за отчетност. - Ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи. - Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи. - Водене на цялостна документация на проекта, съхранение и архивиране. Мониторинг Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. Текуща отчетност Текущата отчетност ще се състои от: - Отчети за дейността – пред финансиращата организация и пред ръководния екип на проекта. - месечни отчети от членовете на екипите. За финансовата отчетност по проекта отговарят Счетоводителят и Ръководителя на проекта Чрез тази дейност ще се реализира администрирането на проекта. В нея са заложени изискванията на ОП „РЧР” за отчетност и контрол върху изпълнението на дейностите.
Дейност 2 Информационна кампания и популяризиране на проекта 1. Провеждане на информационна среща за старта на проекта –Проектът ще стартира с информационна пресконференция на коята ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите на проекта, същността и обхвата на дейностите и реда за тяхното изпълнение. Ще се проведе дискусия за изпълнението на дейностите по проекта, като в последствие екипа за изпълнение на проекта ще се съобрази с мнението на заинтересованите страни. 2. Провеждане на заключителна среща, представители на медиите и всички заинтересовани страни. Ще бъдат отчетени резултатите от реализирането на проекта и ефективността от извършените дейности. Ще се отчете ролята и необходимостта от такива проекти насочени към заети лица в предприятията. 3. Изготвяне на информационна диплянка при стартирането на проекта с информация за дейностите заложени в него и кой по какъв начин може да се включи в тях. 4. Изготвяне на информационна брошура с резултатите от проекта. В нея ще се покажат етапите през които е преминало изпълнението на проекта и постигнатите резултати. 5. периодични публикации в медиите и интернет, поставяне на информационна табела. 6. Изработка на указателна табло – ще се постави пред трапезарията с информация за проекта и услугите, които предлага социалното предприятие. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност
Дейност 3 Подбор на бенефициенти от целевите групи по проекта и провеждане на мотивоционно обучение За изпълнение на дейностите по проекта е необходимо да се извърши подбор на бенефициентии от целевите групи. За тази цел ще се организира информационна кампания включваща разпространение на листовки, публикуване на рекламни съобщения, обяви в интернет и др. Комисия ще разгледа постъпилите молби и ще направи подбор на конкретните бенефициенти по предварително обявена методика. Избраните бенефициенти ще преминат мотивационно обучение в рамките на 40 учебни часа за придобиване или развитие на умения за работа. Обучението следва да включва занимания за адаптация, справяне със стреса и работа в екип, личностно и професионално развитие и др., които следва да бъдат съобразени от. избрания изпълнител със спецификата на работа с лицата от целевата група.
Дейност 4 Наемане на квалифициран персонал на социалното предприятие За изпълнение на дейностите по проекта е необходимо да се извърши подбор на лица за следните длъжности: - Ръководител на социалното предприятие – обществена трапезария; - готвач; - домакин; - помощник готвач - 2; - шофьор; - разносвач храна. За тази цел ще се организира конкурс за подбор на квалифициран персонал. Информацията за конкурса ще се изнесе чрез средствата за масова информация и чрез „Бюрото по труда” Комисия ще разгледа постъпилите молби и ще направи подбор на квалифициран персонал по предварително обявена методика. Набирането на квалифициран персонал е необходимо за нормалното функциониране на социалното предприятие. Длъжностите са съобразени с конкретната спецификата на работа и нормативните изисквания за функциониране на обществена трапезария.
Дейност 5 Извършване на строително-ремонтни дейности необходими за дейността на социалното предприятие - провеждане на търг за възлагане ремонта на помещенията на изпълнител; - извършване на ремонт, съгл. количествено-стойностната сметка. Изпълнителят ще бъде избран след провеждане на тръжни процедури по реда на НМОП и ЗОП.
Дейност 6 Функциониране на социалното предприятие – обществена трапезария Обществената трапезария ще осигурява храна за 80 лица в неравностойно положение. Храната включва обяд – първо, второ, трето и хляб и ще се предлага както на място така и по домовете на нуждаещите се. Социалното предприятие ще се управлява от ръководител. Неговата задача ще бъде цялостно управление на дейността на социалното предприятие, управление на наетият персонал, изготвяне на седмични менюто, ежедневни калкулациионни ведомости и др. Останалата част от наетият персонал ще бъде ангажирана с доставката на хранителни продукти, приготвянето на храна и разпределянето и сред потребителите. Наетите лица от целевите групи ще подпомагат целият този процес, като ще се включват в съответните дейности съгласно план изготвен от ръководителя на социалното предприятие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 294 750 BGN
Общ бюджет: 246 572 BGN
БФП: 246 572 BGN
Общо изплатени средства: 241 821 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 246 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 96 091 BGN
2013 145 730 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
241 821 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 209 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 81 677 BGN
2013 123 871 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
205 548 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 986 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 414 BGN
2013 21 860 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 273 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Общ брой потребители на обществената трапезария
Индикатор 5 Брой обучени лица от целевата група-Тетевен
Индикатор 6 Брой ангажирани лица в социалното предприятие
Индикатор 7 Брой проведени информационни кампании-Тетевен
Индикатор 8 Брой лица, ползващи услугите на социалното предприятие
Индикатор 9 Брой договори на лица анагажирани в социалното предприятие
Индикатор 10 Брой издадени удостоверения за преминало обучение
Индикатор 11 Брой трудови договори-Тетевен


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз