Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0017-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на социално предприятие в община Попово"
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: С настоящият проект се оказва подкрепа за дейности, свързани с участие на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост и активност в социално предприятие за озеленяване и благоустройство. Социалното предприятие ще извършва дейности по хигиенизиране, подобряване околната среда , извършване на ремонтни дейности в имоти общинска собственост, поддръжка на обществени паркове, улици, градини и др.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол. - Сформиране на екип на проекта, отговорен за осъществяване на проектните цели и за гарантиране на успешната реализация на дейностите; - Разпределение на отговорностите на членовете на екипа и конкретни задачи. Екипът ще се състои от: ръководител на проекта и финансист счетоводител. - Провеждане на ежемесечни срещи за уточняване на логистични въпроси, свързани с изпълнението на проекта и обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и текущ контрол върху изпълнението на проекта; - Изпълнение на процедурите за вътрешен мониторинг чрез регулярни срещи на екипа, срещи с представители на социалното предприятие,и отчетност пред Договарящия орган. Контролът ще се извършва с обичайни методи: Изготвяне на график по дейности и прогноза на финансовия поток; Времеви графици на задачите; Набиране и обработка на ежемесечна оперативна информация по дейности и разходи. - Финансов одит за извършване на процедури за проверка на разходите по проекта. Освен това ще се подготвят и документите за провеждане на конкурса за избор на социални работници и персонал на предприятието.
2. Представяне на проекта пред обществеността, популяризиране на целите и очакваните резултати чрез медиите. 1. Провеждане на две пресконференции, една по повод стартирането на проекта и една за оповестяване резултатите от реализацията му; 2. Отпечатване и разпространение на 200 броя брошури с информация за проекта, целите му, основните дейности, организацията бенефициент и оперативната програма източник на финансовата помощ; 3. Излъчване на 5 радио съобщения в местния радио възел; 4. Публикуване на 3 съобщения в пресата: 5. Излъчване на видеорепортаж в местната кабелна телевизия при стартиране дейността на предприятието 6. Изработване и поставяне на 2 информационни табели; 7. Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Община Попово.
3. Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство и наемане на персонал След подписване на договор за безвъзмездна финансова (БФП), с решение на Общински съвет-Попово ще се създаде социалното предприятие, ще бъде приет правилник за дейността му. Предвижда се предприятието да се помещава в стая в административната сграда на Община Попово. Не се предвиждат ремонтни дейности в помещението. Ще бъдат назначени общо 5 души персонал, в т.ч: Управител на предприятието, счетоводител и трима специалисти, ангажирани с целевите групи. Четирима души от бъдещият персонал към момента са назначени на щат към Община Попово. Счетоводителят на предприятието ще бъде избран с конкурс.
4. Наемане на лица от уязвимите групи в новосъздаденото социално предприятие. Общо 15 дълготрайно безработни лица и лица от малцинствените групи ще бъдат осигурени, чрез предварително проведен подбор от Дирекция “Бюро по труда”- гр. Попово и Дирекция “Социално подпомагане” Основните задължения на наетите 15 работника в социалното предприятие ще бъдат: - Подготовка на почвата за засаждане и поддържане на храстова и дървесна растителност в градския парк; - Подготовка на почвата за засаждане и поддържане на цветна растителност в градския парк и централните цветни градини - Извършване на текущи операции по плевене, торене и поливане на прилежащите цветни площи в градския парк и централните цветни градини; -Периодично косене на тревните площи и поддръжка чистота на градинските площи в градския парк. - Метене на алеите в градски парк..
5. Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на социалното предприятие. Закупеното оборудване се свежда до : Моторни косачки, кастрачка за клони, моторен трион, мотофреза и моторна ножица за жив плет. Техническите параметри са съобразени с обема на работата.
6. Реална дейност на социалното предприятие Социалното предприятие ще разполага с трима души- наставници, които да са заети през цялото време с лицата от уязвимите групи, да им помагат, дават наставления и определят текущите им задачи. Бъдещото социално предприятие ще бъде изцяло ангажирано с поддръжката на градския парк и цветните градинки в централната градска част, в т.ч: Градски парк (210 дка), включващи – 477 кв. м градинки (засети 18 000 бр. едногодишни и 3 000 бр. двугодишни цветя); 150 дка- дървестна растителност; 42 дка – тревни площи и 10 дка – алеи. Цветни градинки в централната градска част – 391 кв.м. Предвидено е цветнитните градинки да се засяват с подходящи цветя през пролетта и есента. За извършваните ръчни операции от целевите групи е предвидено закупуване на подходящи инструменти и инвентар. За управленската дейност на предприятието се : доставят необходимите компютър, принтер и консумативи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 235 950 BGN
Общ бюджет: 219 093 BGN
БФП: 219 093 BGN
Общо изплатени средства: 219 080 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 219 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 182 566 BGN
2013 36 514 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
219 080 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 186 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 155 181 BGN
2013 31 037 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
186 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 385 BGN
2013 5 477 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 862 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой обучени лица от уязвимите групи
Индикатор 5 Брой назначени лица от уязвимите групи
Индикатор 6 Брой лица назначени, като персонал в социалното предприятие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз