Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Социално предприятие за обществено хранене в община Аврен"
Бенефициент: Община Аврен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аврен
Описание
Описание на проекта: Проекта предвижда създаване на социално предприятие за обществено хранене - домашен социален патронаж и обществени трапезарии в с. Синдел и Дъбравино. Социални услуги от домашния социален патронаж ще бъдат предоставяни в населени места Аврен, Дъбравино, Синдел. В предприятието ще бъдат заети 21 лица от целевите групи за срок от 12 месеца. Персонал от 9 лица, ще насърчава социалната интеграция на наетите лица от целевите групи. Пет от тези лица ще продължат трудовата си заетост в предприятието след приключване на проекта.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран тричленен екип на проекта – ръководител, счетоводител и координатор. Екипа на проекта е отговорен за цялостното изпълнение на проекта. Той ще поддържа връзки с персонала на новосъздадено социално предприятие /СП/.Екипа на проекта ще провежда ежемесечни срещи, на които ще отчита напредъка на проекта, ще съблюдава за несъответствия и набелязва мерки за отстраняването им. В рамките на дейността ще бъде организирано провеждането на тръжни процедури за избор на външни изпълнители. Ще бъде сключен договор за външен одит.
2. Ремонт на помещенията за обществени трапезарии В рамките на дейността ще бъде извършен текущ ремонт на помещенията отредени за предоставяне на услугата обществена трапезария. В с. Синдел и с. Дъбравино обществената трапезария ще бъде изградени в столовите на основните училища, които са общинска собственост. В помещението ще бъде извършени текущи ремонти от външен изпълнител.
3. Обзавеждане и оборудване на помещенията за развитие дейността на СП В рамките на дейността ще бъдат обзаведени две трапезарии в с. Синдел и с. Дъбравино с капацитет за общо за 40 човека. Ще бъде закупено оборудване за дейността на домашния социален патронаж в с. Аврен. Подробния списък от оборудването и обзавеждането са изброени в бюджета на проекта. Обзавеждането и оборудването ще бъдат съобразени със стандартите за опазване на околната среда. Изискванията ще залегнат в тръжните условия за избор на изпълнител.
4.Назначаване на персонал на социалното предприятие В социалното предприятие ще бъдат назначени 9 лица на трудови договори за 12 месеца, на следните длъжности директор, финансист, двама социални работници, готвач, помощник –готвач, шофьор, работник-наставник в обществена трапезария – две лица. Назначаването ще се извърши въз основа на конкурси по КТ. В рамките на дейността ще бъдат разпространени информационни материали за проекта, дейността на социалното предприятие, обяви с начина и сроковете за кандидатстване за работа. Ще бъде сформирана комисия от кмета на общината с членове: експерт „Човешки ресурси”, юрист, ръководителя на проекта, които ще подготвят конкурсните материали, длъжностните характеристики на персонала. Комисията ще извърши оценка на кандидатите въз основа на предварително изготвена процедура за подбор и интервю с кандидатите.
5. Наемане на лица от целевите групи за работа в СП В рамките на дейността ще бъдат назначени 21 лица, от тях 15 в с. Аврен към домашния социален патронаж, 3–ма в обществената трапезария в с. Дъбравино, 3-ма в обществената трапезария в с. Синдел. С лицата ще бъдат сключени трудови договори за 12 месеца. В рамките на дейността ще бъдат информирани представителите на целевите групи за проекта, дейността на СП, начините и сроковете за кандидатстване. За целта ще бъдат разпространени информационни листове, плакати на обществено достъпни места. Комисия в състав ръководителя на СП, експерт „ЧР”, юрист, социален работник, ръководителя на проекта ще изготвят анкетна карта въз основа на резултатите от анкетата и проведеното интервю ще се направи оценка на кандидатите. Анкетната карта ще има за цел да проучи индивидуалните нагласи на всеки кандидат към определени типове дейност, което ще спомогне за правилното им насочване към определена позиция в СП.
6. Стартиране и дейност на социалното предприятие Началото дейността на социалното предприятие ще бъде въз основа на заповед на Кмета на общината за откриването на СП. Ще се проведе пресконференция за медиите, на която ще бъде отчетен напредъка на проекта, ще бъде представена дейността на СП. В рамките на 12 месеца ще бъдат предоставяни: - комплексни услуги от домашния социален патронаж, а именно доставяне на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания; съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване; помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него; битови услуги - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето; съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на трудово-експертна лекарска комисия; - храна на нуждаещи се лица и семейства, чрез изградените обществени трапезарии в с. Синдел , с. Дъбравино. Капацитета на домашния социален патронаж ще бъде 65 потребителя и ще се предоставя в населените места Аврен, Синдел, Дъбравино, а на обществените трапезарии 20 човека за всяко населено място, общо 40 . В рамките на дейността ще бъдат разпространени информационни материали за дейността на новосъздаденото социално предприятие под формата на информационни листове и плакати, насочени към потребителите на социални услуги като се посочат начина и срока за кандидатстване за предоставяне на социални услуги. За всяко лице от персонала на предприятието и наетите лица от целевите групи ще се оформи трудово досие, което ще се поддържа от експерт „ЧР” на граждански договор. Ежемесечното изготвяне на ведомост за заплатите ще бъде възложено на счетоводител на граждански договор.
7. Мотивационно обучение на наетите лица от целевите групи Непосредствено след стартиране дейността на социалното предприятие ще бъде проведено мотивационно обучение за наетите от целевите групи. Продължителността на обучението ще бъде 4 дни с общ хорариум 24 часа за 21 участника. На обучението ще бъдат представени следните теми: Особености при работа с лица със специфични потребности, Особености на общуването с хора от уязвимите групи, Как да управляваме собствените си способности?-социално-психологически модул, Как да работим без да замърсяваме околната среда?, Здравословни и безопасни условия на труд. Темите поради тяхната специфика ще бъдат представени в специализирана работна среда. Обучението ще бъде проведено в с. Аврен. На участниците в обучението ще бъдат връчени сертификати.
8. Дейности по информация и публичност Провеждане на три пресконференции: начална за представяне пред обществеността на проекта, междинна при откриване на социалното предприятие, целяща представяне на напредъка по проекта, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати по проекта. Изработване на три варианта информационни листи: -първи вариант /тираж 100 бр./– насочен към кандидатите за работа в СП, като персонал.-втори вариант /`100 бр./ - насочена към лицата от целевите групи с цел насърчаване кандидатстването им за работа в социалното предприятие.-трети вариант /100 бр./- Насочена към потребителите на социалните услуги, предоставяни от домашния социален патронаж и обществените трапезарии. Изработка и разпространяване на плакати/тираж 100 бр./ – с информация за целите, резултатите на проекта популяризиране приноса на европейските структурни фондове. Изработка на три банера- ще бъде поставени при провеждане на мотивационно обучение и пресконференциите за популяризиране на проекта и постоянно в обществените трапезарии. Изработка на транспирант – ще бъде поставен при откриване на социалното предприятие. Изработка на информационна табела – ще бъде поставена на входа на социалното предприятие. Изработка на химикали /150бр./ с логото на програмата- ще бъдат разпространяване на трите пресконференции, мотивационно обучение. Изработка на семинарни папки /150 бр./ за материалите от обучението , пресконференциите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 299 331 BGN
Общ бюджет: 249 602 BGN
БФП: 249 602 BGN
Общо изплатени средства: 249 595 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 249 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 866 BGN
2013 189 729 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
249 595 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 212 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 886 BGN
2013 161 269 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
212 156 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 980 BGN
2013 28 459 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 439 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 брой на сключени договори за управление на проекта
Индикатор 5 брой проведени срещи на екипа по проекта.
Индикатор 6 брой на лицата назначени като персонал на СП
Индикатор 7 брой проведени пресконференции-Аврен
Индикатор 8 брой изработени и разпространени информационни листа
Индикатор 9 брой изработени и разпространени плакати
Индикатор 10 брой изработени и представени банера
Индикатор 11 брой изработени информационни табели-Аврен
Индикатор 12 бр. изработени и разпространени химикали
Индикатор 13 бр. изработени и разпространени семинарни папки
Индикатор 14 брой обновени и ремонтирани помещения
Индикатор 15 брой наети лица от целевите групи.
Индикатор 16 брой лица от целевите групи с осигурена възможност за формиране на трудови навици и социална адаптация
Индикатор 17 брой на лицата в неравностойно положение, на които се предоставят социални услуги
Индикатор 18 брой лица от целевите групи мотивирани за включване на трудовия пазар
Индикатор 19 брой обучени лица от целевите групи.
Индикатор 20 брой лица с придобити умения за активно поведение в трудовия процес
Индикатор 21 брой на връчените сертификати за участие в мотивационно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз