Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0034-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на социално предприятие за обществено хранане в община Аксаково"
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще бъде създадено социално предприятие за обществено хранене - домашен социален патронаж. Комплексни социални услуги ще бъдат предоставяне в седем населени места на община Аксаково. В предприятието ще бъдат заети 18 лица от целевите групи за срок от 12 месеца. Персонал от 9 лица, ще наставлява и насърчава социалното включване на наетите лица от целевите групи. Пет от наетите лица от целевите групи ще продължат трудовата си дейност в предприятието след приключване на проекта.
Дейности: 1.Дейности по организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран екип от 3 члена – ръководител, координатор и счетоводител. На първата среща на екипа ще бъде детайлизиран плана за действие и конкретните ангажименти на членовете на екипа, ще бъде уточнен график за ежемесечните срещи на екипа. Ежемесечните срещи ще отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на проекта, констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.В рамките на дейността ще бъде подготвена документацията за тръжните процедури, което ще бъде възложено на общински експерт.
2. Текущ ремонт на помещение за осъществяване дейността на социалното предприятие Помещението е основно ремонтирано през 2009 година. Необходимо е извършването на текущ ремонт и преустройство на едно от помещенията за да се създадат условия за работата на социалните работници с представителите от целевата група.
3.Закупуване на обзавеждане и оборудване, необходими за дейността на социалното предприятие В рамките на дейността ще бъде закупено кухненско и офис оборудване за дейността на социалното предприятие. Кухненското оборудване ще бъде използвано от ДСП за приготвяне на храна и предоставяне на социалната услуга- доставка на храна до домовете. Офис оборудването ще бъде използвано от социалните работници за предоставянето на останалите социални услуги. Ще бъде проведена тръжна процедура за доставка на необходимото оборудване. Обществената поръчка ще бъде изцяло в съответствие с така нар. „зелени общ. поръчки”, оборудването ще е в съответствие с изискванията за опазване на околната среда.
4.Наемане на персонал на социалното предприятие Персонала на предприятието ще се състои от 9 лица. Ръководен персонал:директор, финансист и специалисти-социални работници /2 лица/, готвач, помощник-готвач, работник-наставник /2 лица/, шофьори /1 лице/. Екипа за управление на проекта ще изготви длъжностни характеристики и определи критериите за подбор на персонала. Ще бъдат публикувани обяви в местни ежедневници, сайта на общината, за провеждането на конкурси за обявените длъжности. Комисия назначена от кмета на общината ще проведе подбор на кандидатите, съгласно нормите на трудовото законодателство. С одобрените лица ще бъдат сключени трудови договори за 12 месеца. Шест лица /специалистите/ от персонала на предприятието ще работят пряко с лицата от целевите групи назначени в СП.
5. Наемане на представители от целевата група в социалното предприятие Екипа на проекта ще проведе информационна кампания насочена към целевата група на проектното предложение за целите,дейностите по проекта, създаването на социално предприятие и как може да се кандидатства за работа в него. Заинтерисованите представители на целевата група ще подадат заявление до ръководителя на социалното предприятие, с което ще декларират желанието си за трудова заетост. Ръководният персонал на предприятието ще изготви длъжностни характеристики за определените длъжности за лицата от целевите групи и критерии за подбор. Социалните работници от персонала на предприятието ще изготвят оценъчни карти въз основа на критериите за подбор и ще проучат нагласите у всеки кандидат за определен вид дейност. Ръководителя на социалното предприятие ще сформира оценителна комисия, включваща:ръководителя на СП и ръководителя /координатора/ на проекта, социален работник, общински експерт «Човешки ресурси», юрист, която провеждайки интервюта ще приложи индивидуален подход за определяне на подходяща работа за всяко лице от целевата група. С класиралите се 18 кандидати ще бъдат сключени трудови договори за 12 месеца. Всеки от наетите ще бъде разпределен към съответен специалист от персонала на социалното предприятие, за да му бъде оказвана персонална помощ и наставничество.
6.Провеждане на мотивационно обучение на заетите от целевите групи в СП Непосредствено след стартиране на СП ще бъде проведено мотивац. обучение. На обучението ще бъдат представени теми свързани с усвояване на социални умения за активно поведение и самостоятелност, а именно: Специфика в общуването с хора от уязвимите социални групи● Социално-психологически блок● Опазване на околната среда ●Здравословни и безопасни условия на труд. Обучението ще е 3 дневно, хорариум 24 часа /3 дни по 8 часа/. Обучението ще се проведе в гр. Аксаково, поради спецификата на дейността на социалното предприятие една част от обучителните модули ще бъдат проведени на место, а за други ще бъде наета зала. На участниците в обучението ще бъдат връчени сертификати за участие.
7.Стартиране и дейност на социалното предприятие 1.Откриване на социалното предприятие. Основна цел на това събитие е презентирането на новата система за предоставяне на социални услуги пред общността, медийно отразяване на хода и резултатите от проекта. Откриването е част от информационната кампания за популяризиране на проекта и набиране на потребители на социалните услуги. Потенциалните потребители ще трябва да заявят желанието си за ползване на услугата чрез подаване на заявление в социалното предприятие. Социалните работници от предприятието ще проведат социална анкета и изготвят социална оценка. Въз основа на социалните оценки ще бъде извършен подбор, изготвени индивидуални планове за работа с потребителите и сключени договори за предоставяне на услугате. 2. Дейност на социалното предприятие с капацитет 200 потребители. Социалното предприятие ще предоставя следните социални услуги: доставяне на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания; съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или тежко заболяване; помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него; битови услуги - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и други със средства на лицето; съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на трудово-експертна лекарска комисия. Услугите ще се предоставят в седем населени места от общината /по предварително проучване това са Аксаково, Игнатиево, Ботево, Крумово, Припек, Слънчево, Любен Каравелово. Приготвянето на храната се извършва в помещение предоставено от общината, съобразено със санитарно-хигиенните изисквания. За да се осигурят условия наетия персонал да осъществява трудовите си задължения по предоставяне на социалните услуги ще бъде нает 1 автомобил с обем на двигателя до 1800 куб. с катализатор и съответстващ на изискванията на Евро 4. Конкретните услуги, които ще получава всеки потребител ще бъдат уточнявани при провеждане на социалните оценка и последващ индивидуален план за нуждите на всеки потребител, изготвяни от социалните работници и „поверените им „ наети от целевите групи. След приключване на 12 месечната заетост 5 лица ще останат на работа в СП. С общински експерти «Човешки ресурси» и счетоводител ще бъдат сключени граждански договори за администриране съответно на трудовите досиета и ведомостта за заплати на наетите лица в СП.
8.Дейности по информация и публичност 1. Провеждане на три пресконференции с 30 човека: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, междинна при откриване на социалното предприятие, целяща представяне на напредъка по проекта, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на два варианта брошури: първи вариант - насочена към лицата от целевите групи с цел насърчаване кандидатстването им за работа в социалното предприятие, съдържаща целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, възможностите, сроковете и начина за кандидатстване за работа в социалното предприятие. Ще бъдат разпространявани на информационната кампания, част от дейност 5 втори вариант- Насочена към потребителите на социалните услуги, предоставяни от домашния социален патронаж, съдържаща целите, дейностите и очакваните резултати по проекта, дейността на новосъздаденото социално предприятие, услугите, които предоставя, сроковете и начина за кандидатстване за предоставяне на услугите. Ще бъдат разпространявани на информационната кампания, част от дейност7. Изработка и разпространяване на плакати – с информация за целите, резултатите на проекта популяризиране приноса на европейските структурни фондове. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на мотивационно обучение и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на транспирант – ще бъде използван при откриване на социалното предприятие. Изработка на информационна табела – ще бъде поставена на входа на социалното предприятие. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространяване на трите пресконференции, мотивац. обучение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 298 116 BGN
Общ бюджет: 278 446 BGN
БФП: 278 446 BGN
Общо изплатени средства: 276 961 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 278 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 99 182 BGN
2013 103 643 BGN
2014 74 136 BGN
2015 0 BGN
276 961 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 236 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 84 305 BGN
2013 88 097 BGN
2014 63 015 BGN
2015 0 BGN
235 417 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 877 BGN
2013 15 547 BGN
2014 11 120 BGN
2015 0 BGN
41 544 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 брой на наетите лица в СП-Аксаково
Индикатор 5 бр. на потребителите на социални услуги
Индикатор 6 брой на проведени срещи на екипа по проекта с ръководството на СП
Индикатор 7 брой на проведени анкети с наетите от целевите групи
Индикатор 8 брой на ремонтирано помещение на СП
Индикатор 9 численост на назначения персонал на предприятието
Индикатор 10 бр. на лицата с повишена информираност за финансовия принос на европейските стр.фондове
Индикатор 11 бр. участници в пресконференциите
Индикатор 12 бр. на обучени лица от целевите групи за активно отношение на пазара на труда
Индикатор 13 брой на осигурените лица за директна работа и въздействие върху целевата група.
Индикатор 14 брой лица от целевите групи придобили опит в конкурсния подход при постъпване на работа
Индикатор 15 Бр. лица обучени за активно отношение в трудовия процес
Индикатор 16 бр.лица от целевите групи с повишен потенциал за устройстване на пазара на труда
Индикатор 17 бр.връчени сертификати за участие в мотив обучене
Индикатор 18 бр. на лицата от целевите групи със създадени или възобновени трудови навици
Индикатор 19 бр.семейства с повишено благосъстояние с членове от целевата група
Индикатор 20 бр. на лицата от целевите групи със защитена заетост за 12 месеца
Индикатор 21 бр. на лицата от целевите групи с повишена информираност за финансовия принос на европейските стр. фондове


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз