Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустрояване в община Доспат за осигуряване на заетост на лица от рискови групи"
Бенефициент: Община Доспат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Доспат
Описание
Описание на проекта: Със създаването на соц.предприятие и разкритите работни места ще се гарантира защита от социална изолация на лицата от целевите групи . С изпълението на предвидените дейности по проекта се цели придобиване и възстановяване на трудовите навици на лицата от целевата група .Косвено ще се хигиенизират населените места ,ще се подобрява околната среда на територията на община Доспат,ще се извършват ремонтни дейности в имоти общинска собственост,ще се поддържат общински пътища. Отговорниците-специалисти от екипа на СП също ще бъдат от целевата група и ще бъдат пряко ангажирани с подготовката,организацията и изпълнението на поддръжка на зелени площи ,почистване на улици, градини , района около язовир Доспат,поддържането на улици и общински пътища .Според сезона ще бъдат ангажирани и в обезопасяване на улиците и общинските пътища.
Дейности: Дейност-1. Създаване и регистриране на социално предприятие за озеленяване и благоустройство. Екипът за управление на проекта заедно с външна организация /представена от адвокат /ще регистрират новосъздаденото СП в съответствие на решението на общинския съвет .Екипа на проекта ще бъде отговорен и за провеждане на конкурс /по определени критерии/ ,след което ще предложи на Кмета на общината за назначаване персонала на СП.Ще бъде определен доставчика, спазвайки изискванията за възлагане на НВМОП , ще се закупи необходимото оборудване,обзавеждане и материали за дейността на СП. С цел отчет на консумираната ел.енергия –помещението ,в което ще се помещава управлението на соц.предприятие ,ще се захрани с ел.енергия,която ще се отчита със самостоятелен електромер .Ще се регистрира като клиент в електроразпределителното дружество.
Дейност-2. Назначаване на персонал в СП и наемане на лица от целевите групи на трудов договор. След проведен информационен ден ще се определи срок за подаване на заявления ,условия за кандидатстване и изисквания за назначаване .В изискванията ще бъдат включени задължително лицата да принадлежат на целевата група и да не са включени по друг проект .Подбора на лицата от целевите групи ,по подадени заявления в определен предварително срок, ще се проведе съгласно изискванията на КТ ,крайното класиране по одобрена методика и критерии от Кмета на общината –предложена от екипа за управление . С одобрените кандидати ще се сключат трудови договори с възнаграждение минимална работна заплата за 12 месеца –периода на финансиране на дейността на СП по проекта С част от тях след приключване на проекта ,а може и с всички да се сключат безсрочни договори .
Дейност-3. Доставка на необходимите материали и консумативи за дейността на социалното предприятие. Осигуряваме на защитена заетост чрез реализиране на дейности по озеленяване,хигиенизиране,благоустрояване и поддържане на общински пътища. Ежедневни Осигуряване на необходимите материали за съществуване на соц.предприятие; -.Избор на доставчици на материали и консумативи,доставка ; -Дейности по озеленяване ,благоустрояване и хигиенизиране по населени места на територията на общината под ръководството на 3-мата специалисти по озеленяване и благоустрояване , -Ежедневна работа по предварително одобрен план-график от Ръководителя на проекта на социалния работник с лицата от целевата група .
Дейност- 4 Организиране и провеждане на мотивационно обучение. Избор на обучаваща организация съгласно НВМОП . Организиране и провеждане на обучение. Заниманията ще се организират и проведат в рамките на 6 дни , 6 пъти за периода на изпълнение .Помещението за провеждане на обучението ще се предостави безвъзмездно от общината ,като разходите по отопление и осветление също ще бъдат за сметка на общината.
Дейност -5 Организация,управление и контрол. Организиране изпълнението на дейностите . Назначаване на екип на проекта-Ръководител,Счетоводител и технически сътрудник.Подготовка и внасяне на методика и критерии за избор на персонала и лицата от целевата група от Кмета на общината . Изработване на система за контрол и оценка с ясни критерии и индикатори. Доставка на канцеларски консумативи и материали ,необходими за администриране на проекта .Подготовка на документация за избор на изпълнители,сключване на договори,контрол на изпълнението на договорите.Управление и отчет пред УО .Финансови и технически отчети –междинни и заключителни пред УО.
Дейност-6 Популяризиране на проекта Провеждане на информационни дни при стартиране и завършване на проекта .Ще бъдат изготвени и разпространени брошури съобразно правилата за информиране и публичност Планират се публикуване на статии по две в регионалния и местен печат общо 4 броя ,ще се изработят и поставят 8 броя табели в населените места с информация за ЕСФ , ОП „РЧР” и схемата .
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 240 979 BGN
Общ бюджет: 235 760 BGN
БФП: 235 760 BGN
Общо изплатени средства: 235 728 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 235 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 139 138 BGN
2013 96 590 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
235 728 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 200 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 118 268 BGN
2013 82 101 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
200 369 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 871 BGN
2013 14 488 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 359 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с крайните потребители /
Индикатор 4 Брой на персонала на СП
Индикатор 5 Брой обучаващи се лица
Индикатор 6 Общ брой потребители на услугата /брой потребители получили възнаграждения/
Индикатор 7 Общ брой потребители на услугата /брой потребители получили възнаграждения/-Доспат
Индикатор 8 Общ брои персонал получили възнаграждения
Индикатор 9 Брой обучени лица мотивирани за работа в екип и с план за кариерно развитие.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз