Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/040
Наименование: Развитие на културно-исторически атракции в градски турситически ансамбъл
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 29.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Развитие на туристически ансамбъл от градски културно-исторически атракции и свързаната с тях дребномащабна техническа инфраструктура и промоция в общ интегриран туристически продукт.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Възлагане, изработка и съгласуване на 3 пакета тръжна документация
дейност 3 Ибор на изпълнител на СМР
дейност 4 Изпълнение на СМР
дейност 5 Избор на изпълнител и изпълнение на строителен надзор
дейност 6 Избор на изпълнител и изпълнение на авторски надзор
дейност 7 Избор на изпълнител и изпълнение на финансов одит
дейност 8 Избор на изпълнител на доставка на оборудване
дейност 9 Доставка на оборудване
дейност 10 Избор на изпълнител и доставка на доставка на софтуер
дейност 11 Избор на изпълнител за изработка на филмови промоционални материали
дейност 12 Изработка на филмови промоционални материали
дейност 13 Избор на изпълнител и изработка на печатни материали за публичност на проекта и публичност на атракциите
дейност 14 Избор на изпълнител и изработка на РС игри
дейност 15 Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 16 Организиране и провеждане рекламно-промоционално събитие - "Летописът на Червенския болярин"
дейност 17 Организиране и провеждане на входяща и изходяща пресконференция
дейност 18 Текущо информиране
дейност 19 Откриване на обектите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 251 868 BGN
Общ бюджет: 3 893 194 BGN
БФП: 3 715 521 BGN
Общо изплатени средства: 3 664 633 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 715 521 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 547 947 BGN
2014 1 681 519 BGN
2015 435 167 BGN
3 664 633 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 158 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 315 755 BGN
2014 1 429 291 BGN
2015 369 892 BGN
3 114 938 BGN
В т.ч. Национално финансиране 557 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 232 192 BGN
2014 252 228 BGN
2015 65 275 BGN
549 695 BGN
Финансиране от бенефициента 180 393 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз