Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/036
Наименование: Трявна - градът, в който се ражда красота
Бенефициент: Община Трявна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 07.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: Насърчаване развитието на специфичен туристически продукт въз основа на уникалното културно-историческо наследство на община Трявна – самобитна архитектура, дърворезба и иконопис, чрез стимулиране атрактивността и конкурентоспособността на туристическите атракции, иновация на тяхното туристическо предлагане и диверсификация на туристическия продукт, като основа за повишаване приноса на туризма в устойчивото развитие на общинската икономика.
Дейности: дейност I.1 Сформиране на работен екип за организация и управление; приемане на план-график за изпълнението на дейностите по проекта
дейност I.3 Подготовка и провеждане на редовни работни срещи за отчет на изпълнението на заложените дейности през изтеклия период
Дейност I.5 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за възлагане на одит
дейност I.6 Извършване на одит
Дейност I.7 Извършване на одит
дейност II.1 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за възлагане на строителен надзор
дейност II.2 Изпълнение на строителен надзор
дейност II.4 Извършване на консервационно-реставрационни и ремонтнидейности по Лот 1 - обособ. поз. 1
дейност II.3 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на Лот 1 и Лот 2 (изпълнител на КРР и СМР по обособ. позиция 1, обособ. позиция 2 и обособ. поиция 3
Дейност II.5 Извършване на строително-ремонтни и възстановителни работи по Лот 2 - обособ. поз. 2
дейност III.1 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за възлагане изработването и монтаж на електронни системи и технологии за атрактивната презентация на Архитектурния резерват „Стара Трявна”.
Дейност III.2. Доставка и монтаж насъоръжение за въвеждане на нови технологии и софтуерна система за управление на техническите атракции
дейност III.3 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за доставка и монтаж на атракционни съоръжения – Модулна сценична площадка и Модулен навес
Дейност III.4 Доставка и монтаж на атракционно съоръжение – Модулна сценична площадка и Модулен навес
дейност III.5 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за доставка на атракционно съоръжение – 2 бр. електромобили
Дейност III.6 Доставка на 2 бр. електромобили
дейност III.7 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за доставка и монтаж на енергоспестяващи нагревателни системи
дейност IV. Организиране и провеждане на тръжна процедура за изпълнение на дейност IV свързани с публичност и информираност на проекта.IV.1.Организация и провеждане на регулярни пресконференции и публикации. IV.2.Подготовка, организация и провеждане на научно-практ. конференция. IV.3. Подготовка, изпълнение и монтаж на десет инфо табла. IV.4. Изработване и монтаж на два билборда и два флаш-банера. IV.5. Подготовка и организация за официалното финализиране на проекта.
дейност V.1 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за разработване на Маркетингова стратегия
дейност V.3 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за доставка на рекламни материали
дейност V.5 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за възлагане избор на подизпълнител за написване на сценарий за спектакъл – Възстановка на събития от миналото край
Дейност V.4 Подготовка и изработване на рекламни материали
Дейност V.6 Подготовка и реализация на спектакъл – Възстановка на събития от миналото
дейност VI.1 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за възлагане доставка на услуга – Организиране и провеждане на обучение за професионална квалификация по професиите „Екскурзовод” и „Аниматор”
Дейност VI.2 Подготовка и реализация на обучение за професионална квалификация по професиите „Екскурзовод” и „Аниматор”
дейност I.2 Представяне на сформирания работен екип по проекта и приетия план-график
Дейност I.4 Провеждане на редовни работни срещи за отчет на извършените СМР през изтеклия период
дейност VI.1 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за възлагане доставка на услуга – Организиране и провеждане на обучение за професионална квалификация по професиите „Екскурзовод” и „Аниматор”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 891 700 BGN
Общ бюджет: 2 694 092 BGN
БФП: 2 419 930 BGN
Общо изплатени средства: 2 411 925 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 419 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 371 916 BGN
2014 1 033 935 BGN
2015 6 074 BGN
2 411 925 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 056 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 166 128 BGN
2014 878 845 BGN
2015 5 163 BGN
2 050 136 BGN
В т.ч. Национално финансиране 362 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 205 787 BGN
2014 155 090 BGN
2015 911 BGN
361 789 BGN
Финансиране от бенефициента 321 224 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 4 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 5 (Д) Брой обучен персонал на подкрепените туристически атракции
Индикатор 6 (Д) Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции, в т.ч. - Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта- = управление на проекта = технически изпълнители - Работни места създадени в резултат от проекта (които ще


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз