Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/037
Наименование: По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино
Бенефициент: Община Ардино
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 12.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Ардино
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта «По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино» е да обособи и развие интегриран културно-туристически продукт на базата на най-конкурентоспособните и търсени културно- исторически атракции на територията на община Ардино, като съобрази реалните необходимости и ресурси на целевата територия; да увеличи възможностите за генериране на добавена ценност и стойност чрез рационализирано управление на ресурсите на културното наследство и природната среда на територията на общината.
Дейности: дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ОДИТ
дейност 2 РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПОНИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИТЕ (И ПРИРОДНИ) АТРАКЦИИ
дейност 3 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ОБСЛУЖВАЩА АТРАКЦИИТЕ
дейност 4 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДРЕБНОМАЩАБНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, НЕОБХОДИМА ЗА АТРАКЦИИТЕ
дейност 5 ВЪВЕЖДАНЕ НА ТЕХНИКИ И ПРОГРАМИ ЗА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И АНИМАЦИЯ НА НОВИТЕ АТРАКЦИИ
дейност 6 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА НА НОВИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ
дейност 7 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ С ПРОМОЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР
дейност 8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
дейност 9 Дейности за осигуряване на публичност и информираност относно проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 204 784 BGN
Общ бюджет: 3 390 110 BGN
БФП: 3 171 984 BGN
Общо изплатени средства: 3 171 984 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 171 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 062 666 BGN
2014 1 109 318 BGN
2015 0 BGN
3 171 984 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 696 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 753 266 BGN
2014 942 921 BGN
2015 0 BGN
2 696 187 BGN
В т.ч. Национално финансиране 475 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 309 400 BGN
2014 166 398 BGN
2015 0 BGN
475 798 BGN
Финансиране от бенефициента 216 937 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз