Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0027-C0001
Номер на проект: Д01-259/22.11.2011 г.
Наименование: Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък
Бенефициент: Община Казанлък
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 22.11.2011
Дата на приключване: 22.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подпомагане образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности (СОП) и развитие на включващото обучение
Дейности: Дейност 1.1. Назначаване на екип
Дейност 1.2. Мониторинг и контрол
Дейност 1.3. Администриране на проекта
Дейност 2 Изграждане на мрежа от екипи за СОП към училища и детски градини в община Казанлък
Подготовка на Дейност 3* Подготовка на Дейност 3* - Избор на изпълнители
Дейност 3* Избор на изпълнители
Дейност 4 Създаване на кабинет за работа с деца със СОП и специализирана библиотека
Дейност 5 Обучения на координатори и членове на екипи от мрежата за СОП
Дейност 6 Социализация и интеграция в извънкласни форми
Дейност 7* Работа с децата за приемане на различието
Дейност 8 Промяна на обществените нагласи към интегрираното обучение
Дейност 9 Национална конференция на тема „От интегрирано към включващо обучение”
Дейност 10 Публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 364 367 BGN
Общ бюджет: 258 098 BGN
БФП: 258 098 BGN
Общо изплатени средства: 257 966 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 258 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 72 873 BGN
2013 128 428 BGN
2014 56 665 BGN
2015 0 BGN
257 966 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 219 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 942 BGN
2013 109 164 BGN
2014 48 165 BGN
2015 0 BGN
219 271 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 931 BGN
2013 19 264 BGN
2014 8 500 BGN
2015 0 BGN
38 695 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз