Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0080-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: За достоен живот
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 13.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: С проекта се цели да се усъвършенстват и подобрят услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник", предоставяни на възрастни и деца с трайни увреждания както и на самотноживеещи хора със здравословни проблеми; да се намали риска от зависимост от институционален тип грижа.
Дейности: Дейност 1:Разработване на информационни материали информиране на лицата от целевата група с обхвата и описание на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”, реда за тяхното предоставяне, както и правилата за включване в проекта. Ще бъдат изготвени брошури, носещи информация за доставчика, същността на услугите, начина за тяхното предоставяне, правилата за включване в проекта и др. Ще даде възможност за спокойно обмисляне с помощта на заинтересовани в семейството на предлаганите услуги и избор. Информацията ще достигне до голям кръг кандидат-потребители, ще има пълна прозрачност за предоставянето им.
Дейност 2: Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители След подаване на молба за ползване на услугата/услугите, представител на Дирекция “Социално подпомагане” с участието на потенциалния потребител ще извършват оценка на нуждите. Дейността е наложителна, с оглед: -разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугата, включващи дейности, насочени към постигане най-пълно задоволяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител. - определяне на реалните потребители на услугата/услугите.
Дейност 3: Разработване длъжностни характеристики на „Социален асистент” и „Домашен помощник” и Правилник за вътрешния ред Длъжностните характеристики на СА и ДП ще бъдат разработени при стартиране дейността по проектното предложене с оглед определяне параметрите на дейност. Изпълнението на дейността е свързана с необходимостта от предварителна информираност на екипа на изпълнение на проекта и правото на личен избор по отношение поемане на ангажименти за изпълнение на определен вид дейност. Познаване на правилата, защита правата на потребителите и наетите лица
Дейност 4: Изготвяне на индивидуални графици за доставка на услугите. След извършване на индивидуалната оценка на кандидатствалите за ползване на услугите, ще се изработят индивидуални графици по дни и часове за всички. Извършването на дейността ще подпомогне подбора на потребителите, съобразно индивидуалните им нужди и възможности на наетите лица.
Дейност 5: Подбор на потребителите на услуги „Социален асистент и/или „Домашен помощник” След извършване на индивидуалната оценка на кандидатствалите за ползване на услугите, ще се извърши подбор по следните критерии: лица, отговарящи на целевите групи на проектното предложение; лица, чийто индивидуални потребности ще бъдат удовлетворени професионално в рамките на заетостта на наетите лица. Подборът ще се извърши без оглед на пол, възраст, степен на увреждане и етническа принадлежност.
Дейност 6: Подбор на социални асистенти и домашни помощници. След получаване на ясната картина на потребителите и техните потребности ще се извърши подбор на лицата, желаещи да изпълняват съответнит дейности, чрез интервю по критерии: квалификация, опит в подобен вид дейност, мотивация за упражняване на дейността, комуникативни способности, показали удовлетворителни резултати по време на събеседването, намират се в добро физическо и психическо състояние, не са осъждани Подборът ще се извърши без оглед на пол, възраст, степен на увреждане и етническа принадлежност.
Дейност 7:Сключване договори със Социалните асистенти и Домашните помощници за изпълнението на дейността. След подбора на социалните асистенти и домашни помощници ще бъдат сключени трудови договори, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда. Ще бъдат връчени длъжностни характеристики; Подписана декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията, ще получат копие от Правилника за вътрешния ред на доставчика. Извършването на дейността е необходимо за осигуряване на условия от страна на Доставчика за предоставянето на социалните услуги.
Дейност 8: Обучение на социалните асистенти и домашните помощници. Обучението на новоназначените лица ще се извърши както следва. 1. Квалификационно - на 10 лица, които не притежават документ за дейността – ще се извърши от партньора – лицензиран обучител, в рамките на 100 учебни часа. 2. Въвеждащо обучение на 13 назначени СА и ДП, което ще се проведе в рамките на 24 часа, основно по Методиката за предоставяне на услугата в общността, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП. 3. Поддържащо с всички 23 СА и ДП - ще се проведе през шести м., след оценката на персонала и ще включва решаването на различни казуси, от досегашен опит и от тяхната практика. В рамките на 8 часа. Изпълнението на дейността е необходима, за да осигури нужните знания и умения на наетите лица за качествено предоставяне на услугите, както и опазване на собственото им здраве.
Дейност 9: Сключване на договори с потребителите на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. В 7 дневен срок от началото на предоставяне на услугата ще се сключи писмен договор между доставчика и потребителя в два еднообразни екземпляра. Той ще съдържа всички елементи, гарантиращи информация за двете страни, вид на услугата и начин на предоставянето и, задължения за качественото и предоставяне, такси, отговорности и неустойки, срок и др. Дейността е необходима с оглед пълно познаване на правата и задълженията от двете страни и гарантиране на тяхната сигурност.
Дейност 10: Представяне на социалния асистент и/или домашния помощник на съответния потребител. След предварителното разпределяне на клиентите и СА/ДП, ще се извърши официално им представяне на съответните клиенти. Изпълнението на дейността е необходима, поради нуждата от първоначална оценка за съвместимост и възможност за предосавяне на качествена услуга от страна наСА/ДП. Даване възможност за избор и от страна на потребителя. При невъзможност за справяне от страна на наетото лице, ще се извърши подмяна.
Дейност 11: Предоставяне на социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” комплексно или поотделно на потребителите. Предоставянето на социалните услуги комплексно или поотделно на потребителите се преценява след извършена оценка на потребностите. Услугите ще се предоставят по начин, който съхранява човешкото достойнство и гарантира правото на личен избор на обслужваните лица. Услуги, предоставяни от социален асистент: Помощ при общуването и поддържането на социалните контакти, развлечения и занимания в дома и извън него. Включва: организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др., придружаване до училище и помощ в подготовката, осигуряване на компания чрез общуване, грижи за осигуряване на психически конфорт. Административни услуги: съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа и др. съобразно нуждите Услуги, предоставяни от домашен помощник: Текущо почистване – подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; помощ при грижа за външни цветя; основно почистване – измиване на прозорци и врати, баня, кухня, кухненски уреди; поддържане на лична хигиена – помощ при ежедневния тоалет, обличане и др. съобразно потребностите.
Дейност 12: Консултиране на СА, ДП и семейства на деца с увреждания. Консултирането ще се извършва периодично през месеците на проекта, за оказване подкрепа на СА/ДП в кризисни ситуации и семействата на децата.
Партньори
Партньори:
СОПД „Бизнес център Добрич”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 245 BGN
Общ бюджет: 82 902 BGN
БФП: 76 369 BGN
Общо изплатени средства: 75 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 369 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 29 639 BGN
2009 45 786 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 25 193 BGN
2009 38 918 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 111 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 446 BGN
2009 6 868 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 314 BGN
Финансиране от бенефициента 6 952 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз