Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/036
Наименование: Повишаване на енергийната ефективност на сградата на ПГ "Васил Левски, гр. Доспат
Бенефициент: Община Доспат
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 14.10.2011
Дата на приключване: 10.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Доспат
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване на достъпността, ефективността и качеството на образованието в общината чрез осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, съдействаща за постигане на устойчиво и интегрирано местно развитие, качествена жизнена среда и ефективен образователен процес, както и ограничаване на миграцията на младите хора.
Дейности: дейност 1 (Сформиране на екип за рганизация, управление и отчетност на проекта)
Дейност 2 (Управление и отчетност на проекта)
дейност 3 (Упражняване на авторски надзор)
дейност 4 (Упражняване на авторски надзор)
дейност 5 (Упражняване на строителен надзор)
дейност 6 (Изпълнение на СМР)
дейност 7 (Въвеждане в експлоатация )
дейност 8 (Информация и публичност)
дейност 9 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 946 008 BGN
Общ бюджет: 823 107 BGN
БФП: 823 107 BGN
Общо изплатени средства: 699 641 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 823 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 281 437 BGN
2013 418 204 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
699 641 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 699 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 281 437 BGN
2013 418 204 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
699 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 123 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места
Индикатор 6 индикатор:Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз