Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.07-0001-C0001
Номер на проект: КБ11-31-1
Наименование: „Усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление"
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2011
Начална дата: 06.10.2011
Дата на приключване: 06.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на инвестиционния климат в България чрез ефективно администриране и по-добро регулиране при разработване и реализация на публичните инвестиционни проекти
Дейности: Дейност 2: Намаляване на административната тежест в устройственото планиране и в реализацията на инвестиционните проекти.
Дейност 3: Създаване на специализирана Административна информационна система (АИС) за управление на регулирането на инвестиционния процес
Дейност 1: Подготовка на документацията и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Организация и управление на проекта
Дейност 4: Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 999 999 BGN
Общ бюджет: 1 462 108 BGN
БФП: 1 462 108 BGN
Общо изплатени средства: 1 228 213 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 462 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 6 798 BGN
2012 39 449 BGN
2013 44 707 BGN
2014 429 897 BGN
2015 707 363 BGN
1 228 213 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 242 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 778 BGN
2012 33 531 BGN
2013 38 001 BGN
2014 365 413 BGN
2015 601 258 BGN
1 043 981 BGN
В т.ч. Национално финансиране 219 316 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 020 BGN
2012 5 917 BGN
2013 6 706 BGN
2014 64 485 BGN
2015 106 104 BGN
184 232 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки
Индикатор 2 По Дейност 1 - Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 3 По Дейност 1 - Сключени договори за изпълнение на дейности на проекта
Индикатор 4 По Дейност 2 - Анализирани закони
Индикатор 5 По Дейност 2 - Установени регулаторни режими
Индикатор 6 По Дейност 2 - Участващи служители от държавната администрация в проведено посещение с продължителност до 15 дни в 3 страни от ЕС за проучване на добри практики в регулирането на инвестиционния процес
Индикатор 7 По Дейност 3 - Разработени електронни административни услуги по прилагане на регулаторни режими в инвестиционния процес
Индикатор 8 По Дейност 3 - Администрации приложили АИС за електронни услуги
Индикатор 9 По Дейност 4 - Проведени конференции
Индикатор 10 По Дейност 4 - Еднодневни кръгли маси
Индикатор 11 Дейност 4 - Проведено обществено обсъждане чрез Интернет на законопроекти
Индикатор 12 По Дейност 4 - Публикувани информационни съобщения
Индикатор 13 По Дейност 4 - Изработени информационни брошури
Индикатор 14 По Дейност 4 - Участници в конференции
Индикатор 15 По Дейност 5 - Разработени одитни доклади
Индикатор 16 По Дейност 6 - Проведени заседания на екипа за управление на проекта
Индикатор 17 По Дейност 2 - Брой облекчени или отменени регулаторни режими
Индикатор 18 По Дейност 2 - Брой аналитични доклади
Индикатор 19 По дейност 2 - Брой разработени законопроекти
Индикатор 20 По Дейност 2 - Брой обсъждания на законопроектите
Индикатор 21 По Дейност 2 - Брой оценки на въздействието на законопроекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз