Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0009-C0001
Номер на проект: Д01-193/03.09.2011
Наименование: Цветно училище
Бенефициент: Прогимназия "Акад. Даки Йорданов" гр. Омуртаг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 03.09.2011
Дата на приключване: 03.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие на интегрираното и включващо обучение на ученици със специални образователни потребности от община Омуртаг и създаване на благоприятна и подкрепяща среда в училище и извън него.
Дейности: Дейност 1 Организиране и провеждане на иформационна кампания с ученици, родители и учители за специфичните особености на децата със СОП
Дейност 2* Обучение на педагози за работа с деца и ученици със специални образователни потребности
Дейност 3 Естетизиране и оборудване с дидактични материали и образователни игри на функциониращите кабинети за ресурсно подпомагане в сградите на училищата, участници в проекта
Дейност 4 Създаване на терапевтичен кабинет
Дейност 5 Сформиране на групи и провеждане на занятия
Дейност 6* Организиране на „Цветна ваканция” за децата и учениците със СОП
Дейност 7 Организиране и провеждане на Празник на цветното училище в Прогимназия-Омуртаг
Дейност 8 Систематизиране на добри практики, иновации и методи и издаване на сборник
Дейност 9 Информиране и публичност по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 843 BGN
Общ бюджет: 119 930 BGN
БФП: 119 930 BGN
Общо изплатени средства: 119 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 110 272 BGN
2013 9 591 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
119 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 93 732 BGN
2013 8 152 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 884 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 990 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 541 BGN
2013 1 439 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 979 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз