Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0057-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/005
Наименование: "Родопи фест"
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 29.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: √ Да се осигури по-добро качество на живот и културна инфраструктура в община Смолян чрез преодоляване на дисбаланса между традиционните културни прояви и формите за изява на съвременна градска култура в стремежа на засилване ролята на културата като двигател в процеса на устойчиво развитие
Дейности: Дейност 2 Екип за управление на проекта
Дейност 3 Процедури за договаряне и избор на изпълнители
Дейност 4 Публичност на проекта
Дейност 5 Доставка оборудване за провеждане на събитието
Дейност 6 Маркетинг и реклама на „Родопи фест”
Дейност 7 Организиране и провеждане на „Родопи фест”
Дейност 8 Мерки за сигурност и медицинска обезпеченост по време на провеждането на „Родопи фест”
Дейност 9 Вътрешен мониторинг и контрол
Дейност 10 Одит по проекта
Дейност 11 Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 526 300 BGN
Общ бюджет: 501 834 BGN
БФП: 501 834 BGN
Общо изплатени средства: 476 742 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 501 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 174 995 BGN
2012 0 BGN
2013 149 996 BGN
2014 151 752 BGN
2015 0 BGN
476 742 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 426 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 156 574 BGN
2012 0 BGN
2013 134 207 BGN
2014 135 778 BGN
2015 0 BGN
426 559 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 421 BGN
2012 0 BGN
2013 15 789 BGN
2014 15 974 BGN
2015 0 BGN
50 183 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 *.Интернет потребители, посетили сайта на събитието
Индикатор 3 * .Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 4 * .Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 5 * . Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 * . Въведени добри практики в областта на иновативните културни съби тия
Индикатор 7 * . % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 8 *.% увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз