Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0057-C0001
Номер на проект: ESF-2101-18-11001
Наименование: Повишаване качеството на работата на персонала в хотел "Самоков" к.к. Боровец
Бенефициент: "САМОКОВ-БОРОВЕЦ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 07.04.2008
Дата на приключване: 01.04.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Мотивация на целевата група от 60 човека заети лица, чрез придобиване на нови знания и умения. Повишаване качеството на работната сила , чрез предоставяне на качествено обучение. Създаване на възможност за непрекъсната заетост на участниците в проекта и осигуряване на професионалната им реализация.
Дейности: Дейност 1: „Организиране екипа на проекта и установяване на офис” Организиране на технически и административен персонал на проекта, които ще работят в офиса, специално оборудван за изпълнението на проекта
Дейност 2: „Избор на крайни бенефициенти и подготовка на дейност 2” Предвиждат се тестове за входящо ниво по английски език на персонала, включен в заявката за обучение, с цел сформиране на 4 групи от по 15 човека.
Дейност 3: „Осигуряване на обучение на 60 човека от персонала на „Самоков-Боровец” АД по бизнес чужд език – английски – 162 учебни часа Обучаваните ще бъдат разделени на 4 групи по 15 човека, съобразно входящото ниво на всеки един и съобразно ефективността на езиковото обучение. Курсът ще е с продължителност 162 учебни часа
Дейност 4: „Осигуряване на обучение по бизнес комуникация в туризма – 30 часа” Ще бъдат обучени 60 крайни бенефициента, разделени в две групи по 30 човека
Дейност 5: „Мониторинг” Ще се използва метода „мониторинг на всеки елемент”. Ръководител проект ще отговаря за регулярното изготвяне на отчети, разходите на проекта, усъвършенстването на знанията и уменията, проектните таблици и работни графици. Груповите отговорници и обучителната организация ще са отговорни за индивидуалните резултати на всеки обучаем и неговото участие в проекта
Дейност 6: „Контрол” Контрол на качеството на изпълнение на обучението - ще се извършва от ръководителя на проекта и координатор на проекта. Финансов контрол – ще се извършва от счетоводителя на проекта.
Дейност 7: „Оценка и самооценка” Ръководител проект ще подготвя оценки свързани с с таблицата на дейностите, които ще включват систематична и обективна оценка на проектните дейности – изпълнение, успешност и ефективност. След съгласуване на мненията на целия екип на проекта и на партньора на проекта, ще се извършва месечно оценяване на това как уменията на работниците по проект са подобрени и качеството на работата, която е осъществена. Оценката на производителността ще се осъществява на принципа на „сравнителния метод”, като сравнява актуалното количество работа и нормативната производителност за съответната степен според трудовата норма. Месечна оценка ще се извършва за всеки обучаем съгласно следните критерии: Усъвършенствани знания и умения; участие в планираните дейности; творчески подход към дейностите; трудова дисциплина.
Дейност 8: „Реклама в медиите на дейностите по проекта” Отпечатване ня 500 брошури за популяризиране изпълнението на проекта. Постигнатото с помощта на ОП ще бъде популяризирано чрез медиите – вестници, телевизия и интернет. Информационен билборд ще бъде изготвен съгласно изискванията и стандартите на ЕС. Рекламни материали за проектните дейности ще бъдат публикувани в местната преса.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 792 BGN
Общ бюджет: 40 717 BGN
БФП: 32 574 BGN
Общо изплатени средства: 32 569 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 358 BGN
2009 25 210 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 569 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 255 BGN
2009 21 429 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 683 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 104 BGN
2009 3 782 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 885 BGN
Финансиране от бенефициента 9 198 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 12-месечна продължителност на запазване на заетостта след приключване на проектните дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз