Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0019-C0001
Номер на проект: 1/09.05.2012
Наименование: ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: Цели: Осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на ЕС и НСРР. Осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация за възможностите за финансиране по СКФ за всички социални, етнически и възрастови групи из цялата страна, като осигуряват широк набор от възможности за получаване на тази информация, на жителите от Област Шумен. Дейности: Информационни услуги – осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми. Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП. Информация за добри практики. Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансиране от СКФ. Обща информация за политиките на ЕС. Комуникационни дейности – работа с жителите на областта. Сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми. Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/ или регионални медии. Съ
Дейности: Дейност 5 Функциониране на ЕИЦ Описание на дейността: 1) Информационно обслужване и услуги: - Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място; - Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; - Предоставяне на информация за добри практики – споделен опит и успешни проекти, включително на областно ниво; - Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ; - Разпространение на обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали за съответната област. (2) Логистични услуги: - Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на съответната територия – семинари, посещения, лекции и др., съобразени със специфичните нужди на областта; - Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси; - Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника (принтер и др.); - Осигуряване на техническо оборудване и помещения (зали) за провеждане на информационни събития, популяризиращи Кохезионната политика. Функции на ОИЦ : • Експертни функции по информационно обслужване: - Работа с целевите групи и потенциалните бенефициенти: предоставяне на информация за СКФ, НСРР и ОП на целевите групи; - Работа с потенциалните бенефициенти: предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми на място, по телефона и по електронна поща; - Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация на място, по телефона и по електронна поща; - Подготовка и предоставяне на информация до местни/областни медии; - Участие в проучвания на областно ниво (напр. социологически проучвания); - Набиране на добри практики на областно ниво; - Подготовка на база данни с консултанти на областно ниво. • Комуникационни функции: - Сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми и ЦКЗ; - Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионални медии; - Координация и сътрудничество на областно ниво с областните съвети за развитие и регионалните структури на министерства и агенции (напр. Службата за съвети в земеделието, териториалните звена на ИАРА и др.); - Координация на областно ниво с общините в областта; - Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК; - Организиране на събития – за осигуряване на информация, обучения и информационни дни, посещения; пресконференции, представяния за медиите; - Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми; - Подготовка на публикации с обобщени добри примери на областно ниво, вкл. информационни бюлетини. Бюлетина ще обобщава всички възможности за финансиране, в т.ч, напредък по оперативните програми, често допускани грешки и др., ще се издава в тираж 500 бр. Два пъти годишно. - За по-добрата информираност на бенефициентите от целевият район ще бъде изготвен 15 минутен филм и разпространен в Телевизия Шумен. - Ежегодно в началото на всяка година ще бъде издаван Каталог съдържаш индикативни работни програми и възможностите за финансиране от фондовете на Европейският съюз. В рамките на проекта ще бъдат организирани информационни срещи с бенефициентите в деветте общини - Каспичан, Нови Пазар, Каолиново, Никола Козлево, Венец, Хитрино, Смядово, Велики Преслав, Върбица от област Шумен. Срещите ще бъдат два пъти годишно. В община Шумен се предвиждат ежемесечни срещи в рамките на проекта. 1 Папки обучение - визоализирани 2 химикали обучение - визоализирани 3 Листа за писане - визоализирани - 10 бр. 4 хартия копирна- кашон 5 папки работни- пакет 50 бр. 6 джобове- пакет 100 бр. 7 папки - класьори 8 флипчарт 9 листа за флипчарт 10 маркер за флипчарт 11 чветни листи - кашон 12 чветен картон за копир 13 бяла дъска за писане 14 маркер за бяла дъска 15 гъба за триене на бяла дъска 16 Дискове CD 17 маркер за Дискове 18 мететен нож 19 ножица - канцеларска 20 сухо лепило 21 кореткор 22 телбод 23 тебчета за телбот 24 перфоратор - 20 листа 25 перфоратор - 70 листа 26 кабари 27 кламери 28 дъска седмичен план 29 карирани листа 30 моливи 31 органайзер 32 химикали 33 гума за молив 34 спрей за почистване 35 кърпички за почистване 36 коркова дъска 37 индекси 38 самозалепващи лисчета 39 тонер касети 40 линия 41 флаш памет 42 тиксо 43 машинка за тиксо 44 острилка 45 антителбод 46 постовка за бюро 47 кошчета 48 калкулатор 49 разделител А4 50 тефтери - визоализирани
Дейност 4 Откриване на ЕИЦ Описание на дейността: Паралелно с изпълнението на Дейност 3, Екипа по проекта ще проведе процедурата за избор на служители съгласно Наръчника за работа на областните информационни центрове. Избраните служители ще преминат обучение организирано от Централният информационен център. След въвеждане на обекта в експлоатация ще бъде организирано официално откриване на Областния информационен център. На церемонията ще бъдат поканени: представители на ЦИО, ЦКЗ, Областна администрация, представители на общините от Област Шумен, медии, НПО и др.
Дейност 1 Организация и управление на проекта. Дейността цели безпроблемното реализиране и в съответствие с план-графика изпълнение на дейностите по проекта чрез създаване на добре работещ екип. Екипът за управление на проекта, определен със заповед на кмета на Община Шумен ще следи за спазването на заложените срокове, ще отговаря за контрола от страна на общината върху качественото изпълнение на строителството, ще извършва координация между всички участници в проекта, ще извършва строг финансов контрол и отчет. Описание на дейността: - сформиране на екип, определяне на функциите и задачите, разработване на процедури за управление на проекта. Екипа ще се състои от ръководител на проекта и счетоводител. Ръководителят на проекта ще направлява дейностите по цялостната реализация на проекта, ще осъществява контакти с централното координационно звено и централният информационен офис, фирмите определени за изпълнители на дейностите по проекта, ще участва в изготвянето на доклади – технически и финансови, ще разпределя задачите на екипа, Счетоводителят по проекта ще събира първични счетоводни документи и ще ги осчетоводява съобразно Закона за счетоводството и други нормативни актове; Провеждане на срещи за уточняване на логистични въпроси, свързани с изпълнението на проекта и обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и текущ контрол върху изпълнението на проекта - В рамките на тази дейност ще бъдат разработени процедури за управление на проекта, механизъм за координация и разпределение на задачите между членовете на екипа съгласно Наръчник за работа на Областни информационни центрове.
Дейност 6 Публичност по проекта Описание на дейността: Тази дейност включва мерки свързани с огласяване на финансовата помощ на Европейския Съюз чрез Оперативна програма «Техническа помощ» и популяризация на проекта, съгласно насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност. Мерките за информация и публичност целят повишаване на информираността на обществото за проектите. Мерките са насочени към целевата група, бенефициенти и цялата общественост, включително: регионални, местни и други обществени власти; икономическите и социални партньори; неправителствените организации; лицата и организациите, изпълняващи и популяризиращи проекта. Предвижда се: 1. Пресконференция за оповестяване стартирането на проекта за популяризацията му сред обществеността и осигуряване на широка публичност с минимум 40 участници, на които ще бъдат раздадени информационни дипляни за презентация на проекта. 2. Изготвяне на 1 000 плаката и 10 000 брошури за информиране на широката общественост за ролята на ЕС и на българската държава за осигуряването на обновена образователна инфраструктура; те ще бъдат раздадени на присъстващите на заключителната конференция 3. Изготвяне на 10 обяснителни табели 4. Банери – 2 броя 5. Афиши – 450 броя 6. Стикери – 60 броя 7. Публикации – 7 броя Дейностите за информация и публичност ще бъдат възложени, съгласно НВМОП чрез директно възлагане, съгласно праговете на чл.2, ал.2. т.2 на НВМОП. При изпълнение на всички дейности по информация и публичност ще бъдат спазени всички изискуеми технически правила за обозначаване и визуализация.
Дейност 2 Провеждане процедури за избор на изпълнители Провеждането на тръжните процедури ще стартира, съгласно календарния график за изпълнение на проекта, след одобрението им от страна на Кмета на община Шумен и назначаването на тръжна комисия в община Шумен за избор на изпълнители по съответните тръжни процедури. Описание на дейността След като е разработени тръжните документи се пристъпва към провеждане на процедури за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнители на следните дейностите: • „Доставка на консумативи и материали” – Избор на изпълнител съгласно НВМОП по чл. 2, ал. 1, т.2 • „Разработването и разпространението на печатна и аудио-визуална информация” –Избор на изпълнител съгласно НВМОП по чл. 2, ал. 1, т.2 • „Информация и публичност” – Избор на изпълнител съгласно НВМОП по чл. 2, ал. 2, т.2 • Разходи свързани с организирането на информационни събития и срещи – Избор на изпълнител съгласно НВМОП по чл. 2, ал. 1, т.2 • Разходи да строително монтажни работи – Избор на изпълнител съгласно НВМОП по чл. 2, ал. 1, т.1 • Разходи за подготовка на техническа документация – Избор на изпълнител съгласно НВМОП по чл. 2, ал. 2, т.2 За всяка отделна процедура се използват разработените в зависимост от спецификата й съответните критерии за оценка и таблици за индивидуална и обща крайна оценка на офертите. Стойността на предвидените строителни работи, подробно разписани в представените КСС-та на проекта, изисква изборът на изпълнител да бъде извършен съгласно изискванията на ЗОП за провеждане на тръжни процедури за строителство. Дейността по провеждане на процедура за избор на изпълнители включва:  Решение на Кмета на Общината за откриване на процедурата и одобряване на документацията за участие.  Публикуване на поканите за участие в обществените поръчки в Държавен вестник и вписването му в Регистъра за обществените поръчки (изпращане на поканите до Агенцията по вписване).  Продажба на документация за участие и разяснения по документацията за участие  Подготовка на оферти от страна на кандидатите  Назначаване на комисия за провеждане на открития конкурс след изтичане на срока за подаване на офертите.  Разглеждане, оценка и класиране на офертите.  Мотивирано решение за класирането на всички участвали в процедурата кандидати.  Изпращане на решението за класиране до всички кандидати.  Сключване на договори за обществена поръчка с кандидатите, класирани от комисията на първо място и определени за изпълнител/и.
Дейност 7 Приключване на проекта и осигуряване на устойчивост Описание на дейността: С цел осигуряване на функциониране на центъра след приключването на проекта екипа по проекта ще изготви проект. Ползите от реализирането на настоящия проект ще имат дълготраен ефект и ще са налице преди приключването му, тъй като с разкриването на Областен Европейския информационен център в град Шумен ще се повиши усвояемостта на средствата от ЕС. Чрез своята последователна политика и управленски решения ръководството на община Шумен ще гарантира устойчивостта на постигнатите резултати във финансов и институционален план и ще създаде необходимите структури, които ще отговарят за изпълнение след края на проекта.
Дейност 3 Изграждане и оборудване на ЕИЦ Планираните СМР дейности ще бъдат реализирани съгласно изготвеният Технически проект, изпълнението ще бъде съобразено с визията за брандинг и в съответствие с Наръчника за работа на областните информационни центрове. След въвеждане на обекта в експлоатация ще бъде доставено и монтирано обзавеждането, закупено след провеждане на обществена поръчка
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 868 BGN
Общ бюджет: 482 935 BGN
БФП: 482 935 BGN
Общо изплатени средства: 391 428 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 482 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 79 979 BGN
2012 78 263 BGN
2013 89 973 BGN
2014 47 767 BGN
2015 95 446 BGN
391 428 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 410 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 67 982 BGN
2012 66 523 BGN
2013 76 477 BGN
2014 40 602 BGN
2015 81 129 BGN
332 714 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 997 BGN
2012 11 739 BGN
2013 13 496 BGN
2014 7 165 BGN
2015 14 317 BGN
58 714 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз