Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0009-C0001
Номер на проект: 1/01.06.2012
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Структурните фондове са основните финансови инструменти на политиката на сближаване на Европейския съюз, които предоставят подкрепа за постигане на икономическо и социално единство с фокус върху по-малко проспериращите региони и социални групи. Всяка държава-членка на ЕС разработва Национална стратегическа референтна рамка /НСРР/, в която се описват националните цели, приоритети и дейности, които да бъдат съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд /СКФ/ на ЕС. НСРР е водещият документ, на базата на който България договаря с Европейската комисия /ЕК/ усвояването на средствата от структурните инструменти за периода 2007-2013г. Информирането на обществеността за ролята на подкрепата от ЕС и целите на политиката на сближаване, добрата осведоменост относно структурните инструменти, както и осигуряването на информация за възможностите, които ЕС предоставя, са изключително важни за постигането на висока степен на усвояване на наличните средства. Това е заложено като спец
Дейности: Дейност 4: Реализация на мерки за осигуряване на публичност 4.1. Провеждане на встъпителна пресконференция Изготвяне на прес-бюлетин за пресата Изработка на 100 броя брошури Изработка на 100 броя рекламни химикалки Изработка на 100 броя папки 4.2. Изработка на 2 броя табели (по време на СМР и след приключването им) 4.3. Провеждане на заключителна пресконференция Изготвяне на прес-бюлетин за пресата Изработка на 100 броя брошури Изработка на 100 броя рекламни химикалки Изработка на 100 броя папки 4.4. Изработка на 1 брой банер (поставя се по време на двете пресконференции) Мерките за осигуряване на информация и публичност по настоящето проектно предложение са изцяло съобразени с изискванията на Регламент 1828/2006 на ЕС.
Дейност 3: Функциониране на ОИЦ В създадения областен информационен център ще бъдат извършвани следните услуги и дейности от подбраните и наети служители: • Информационни услуги, в т.ч.: - Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място; - Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП; - Информация за добри практики; - Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от СКФ; - В допълнение ще предоставят: o обща информация за политиките на ЕС o информация, брошури и др. материали за съответната област • Комуникационни дейности: - Работа с целевите групи; - Сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми; - Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионални медии; - Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата • Експертни дейности: - Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по оперативните програми; - Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други специализирани източници на информация; - Подготовка и предоставяне на информация до местни/областни медии • Логистични услуги: - Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси; - Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните програми на съответната територия - семинари, посещения, лекции и др. - съобразени със специфичните нужди на областта - Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми; - Активно участие в информационните кампании от горепосочените органи, включително и организационно; - Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна техника (принтер и др.); - Осигуряване на видео екрани, излъчващи филми, популяризиращи Кохезионната политика и киоски.
Дейност 2: Създаване на ОИЦ 2.1. Изработка на инвестиционен проект за „Преустройство на част от партер в Областен информационен център”; 2.2. Подготовка на тръжна документация за избор на: 2.2.1. Осъществяване на мерки за информация и публичност; 2.2.2. Изпълнител на СМР, Строителен надзор и Авторски надзор; 2.2.3. Избор на охранителна фирма (СОТ); 2.2.4. Доставчик на интернет услуги; 2.2.5. Разработване и разпространение на печатна информация и аудиовизуални материали. Брандиране.; 2.2.6. Доставка на консумативи и материали; 2.2.7. Организиране на информационни събития срещи и др.; 2.2.8. Доставка на обзавеждане и гаранционна поддръжка на Областен информационен център Ловеч /Приложение 22/; 2.2.9. Доставка и гаранционна поддръжка на офис техника притежаваща интерфейс с многоточково докосване – Touchsensingsurfase вградена в подходящо офис обзавеждане /Приложение 23/ 2.3. Провеждане на тръжни процедури: 2.3.1. Осъществяване на мерки за информация и публичност; 2.3.2.Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР, Строителен надзор и Авторски надзор; 2.3.3. Избор на охранителна фирма (СОТ); 2.3.4. Доставчик на интернет услуги; 2.3.5. Разработване и разпространение на печатна информация и аудиовизуални материали. Брандиране; 2.3.6. Доставка на консумативи и материали; 2.3.7. Организиране на информационни събития срещи и др.; 2.3.8. Доставка на обзавеждане и гаранционна поддръжка на Областен информационен център Ловеч /Приложение 22/; 2.3.9. Доставка и гаранционна поддръжка на офис техника притежаваща интерфейс с многоточково докосване – Touchsensingsurfase вградена в подходящо офис обзавеждане /Приложение 23/ 2.4. Изпълнение: 2.4.1. Осъществяване на мерки за информация и публичност; 2.4.2.Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР, Строителен надзор и Авторски надзор; 2.4.3. Избор на охранителна фирма (СОТ); 2.4.4. Доставчик на интернет услуги; 2.4.5. Разработване и разпространение на печатна информация и аудиовизуални материали. Брандиране.; 2.4.6. Доставка на консумативи и материали; 2.4.7. Организиране на информационни събития срещи и др.; 2.4.8. Доставка на обзавеждане и гаранционна поддръжка на Областен информационен център Ловеч /Приложение 22/; 2.4.9. Доставка и гаранционна поддръжка на офис техника притежаваща интерфейс с многоточково докосване – Touchsensingsurfase вградена в подходящо офис обзавеждане /Приложение 23/ 2.5. Подбор и наемане на служители: 2.5.1. Подготовка на обявления и документи за провеждане на конкурс за избор на служители в Областния информационен център; 2.5.2. Провеждане на конкурс за избор на служители в Областния информационен център; 2.5.3. Назначаване на одобрените кандидати
Дейност 1: Управление на проекта 1.1 Сформиране и назначаване на екип на проекта Проектът ще стартира със сформиране на екип от следните членове:  Ръководител проект;  Счетоводител проект;  Експерт „Обществени поръчки” – 2 броя.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 997 BGN
Общ бюджет: 481 488 BGN
БФП: 481 488 BGN
Общо изплатени средства: 467 472 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 481 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 79 994 BGN
2012 128 144 BGN
2013 114 668 BGN
2014 104 657 BGN
2015 40 009 BGN
467 472 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 409 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 67 995 BGN
2012 108 922 BGN
2013 97 468 BGN
2014 88 958 BGN
2015 34 007 BGN
397 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 999 BGN
2012 19 222 BGN
2013 17 200 BGN
2014 15 699 BGN
2015 6 001 BGN
70 121 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз