Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0065-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Академия за толерантност"
Бенефициент: Прогимназия "Акад. Даки Йорданов" гр. Омуртаг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 17.06.2011
Дата на приключване: 17.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се създадат условия за задържане в училище, успешно интегриране и мотивиране за включване в учебния процес на ученици от етническите малцинства
Дейности: Дейност 1 Извършване на подготвителни дейности
Дейност 2* Училище за учители 2.1. Обучение на учители за работа в мултикултурна среда 2.2 Обучение на педагози за придобиване на допълнителна квалификация
Дейност 3* Привличане и задържане на ромските деца в училище 3.1. "От врата на врата" - І етап 3.2. "Заповядайте при нас" - І етап
Дейност 4 Дейности за създаване на благоприятна приемна среда чрез опознаване на културното многообразие и съхраняване на културната идентичност 4.1. Оборудване на етнокабинети 4.2 По мосответе на фолклора на различните етноси
Дейност 5* Да продължа да уча 5.1. "Заповядайте при нас" - ІІ етап 5.2. "От врата до врата" - ІІ етап
Дейност 6* Лятна академия 6.1. Експозиция на етносите 6.2. Участие в детски етнофестивал "Отворено сърце" 6.3. Празник на Академията 6.4. Летен лагер
Дейност 7. дейност за информиране и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 994 BGN
Общ бюджет: 105 768 BGN
БФП: 105 768 BGN
Общо изплатени средства: 105 712 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 24 798 BGN
2012 47 315 BGN
2013 33 599 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 712 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 89 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 078 BGN
2012 40 218 BGN
2013 28 559 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 855 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 865 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 720 BGN
2012 7 097 BGN
2013 5 040 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
15 857 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз