Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0028-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/030-01
Наименование: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие
Бенефициент: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Планиране на устойчивото развитие на град Търговище, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г. Интегриране на проекти и програми за обновяването на градската среда, чрез които да се постигне подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.
Дейности: дейност 1. Организация, управление и одит
дейност 2 Информация и публичност
дейност 3 Консултантски услуги
дейност 4 Изработване на Интегриран план за градско развитие на град Търговище
дейност 5. Изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимостта на ИПГВР (Изготвяне на встъпителен доклад)
дейността 6 Изработване на документи за зоните на въздействие (и/или ПУП, ОВОС на определените зони за въздействие, предпроектни проучвания)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 500 000 BGN
Общ бюджет: 361 278 BGN
БФП: 357 908 BGN
Общо изплатени средства: 340 013 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 357 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 131 572 BGN
2013 112 776 BGN
2014 95 665 BGN
2015 0 BGN
340 013 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 304 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 117 722 BGN
2013 100 905 BGN
2014 85 595 BGN
2015 0 BGN
304 222 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 850 BGN
2013 11 871 BGN
2014 10 070 BGN
2015 0 BGN
35 791 BGN
Финансиране от бенефициента 5 555 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие
Индикатор 2 Брой обособени зони за въздействие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз