Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0009-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/015-01
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев
Бенефициент: Община Гоце Делчев
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се повиши качеството на живот и качеството на физическата и жизнена градска среда в град Гоце Делчев, като се разработи и впоследствие приложи, интегриран план за градско развитие с цел трайно преодоляване на икономическите, екологичните и социални проблеми на градските райони и града като цяло и постигане на устойчиво градско развитие чрез прилагане на интегриран подход при решаване на проблемите.
Дейности: дейност 1 Избор на екип по проекта. Стартиране на изпълнението на проекта. Вътрешен контрол на изпълнението на проекта
дейност 2 Тръжни процедури – подготовка и провеждане
дейност 3 Дейности за осигуряване на публичност и информиране на обществеността
дейност 4 Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (Сроковете на отделните под-дейности са описани в Приложената Техническа спецификация)
дейност 5 Финално отчитане и финален одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 300 BGN
Общ бюджет: 438 204 BGN
БФП: 438 204 BGN
Общо изплатени средства: 416 294 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 438 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 150 390 BGN
2013 128 906 BGN
2014 0 BGN
2015 136 999 BGN
416 294 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 372 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 134 559 BGN
2013 115 337 BGN
2014 0 BGN
2015 122 578 BGN
372 473 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 831 BGN
2013 13 569 BGN
2014 0 BGN
2015 14 421 BGN
43 820 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз