Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0007-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/013-01
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение следва да бъде в съответствие с целта на Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” и на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Общата цел е: изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в гр. Свищов.
Дейности: Дейност 1: Формиране на екип и управление на проекта
Дейност 2: Възлагане и изработването на 1 комплект тръжна документация
Дейност 3: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Свищов с времеви хоризонт до 2020 г.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и информиране (извън обхвата на предвижданите мероприятия по дейност 3.3
Дейност 4: Избор на изпълнител на финансов одит на проекта и извършване на финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 484 480 BGN
Общ бюджет: 283 633 BGN
БФП: 283 633 BGN
Общо изплатени средства: 269 451 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 283 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 102 101 BGN
2014 167 350 BGN
2015 0 BGN
269 451 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 241 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 354 BGN
2014 149 734 BGN
2015 0 BGN
241 088 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 748 BGN
2014 17 616 BGN
2015 0 BGN
28 363 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз