Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-07/2010/001
Наименование: Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е: Постигане на устойчиво градско развитие на територията на община Русе, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г. Общата цел на проектното предложение напълно съответства на Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, чиято основна цел е „да повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да подобри физическата среда на градските центрове и агломерации като част от по- широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване.” Тя е в съответствие и с основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на условия „устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми на 36-те града, центрове на агломерационни ареали” , чрез изработването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Възлагане и изработването на 1 пакет тръжна документация дейността се извършва 1 и 3 месеци от началото на проекта
Дейност: 3 Внасяне на предложение в Обс – Русе и вземане на решение за изработване на ИПГВР
Дейност 4: Провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнители на ИПГВР, ПУП, подробни технически задания за инвестиционно проектиране, преценки за необходимостта от ЕО, както и ЕО и ОС и дейности по публични обсъждания дейността се извършва 4,8,9,10 и 13 месеци от началото на проекта
Дейност 5: Изработване на ИПГВР на гр. Русе, подробни устройствени планове и подробни технически задания за инвестиционно проектиране, преценки за необходимостта от ЕО на ИПГВР и ПУП, както и ЕО и ОС и дейности по публични обсъждания
Дейност 7: Провеждане на пресконференции деиността се извършва 1,2,29 и 30 месеци от началото на проекта
Дейност 8: Текущо информиране на местните медиите за напредъка на проекта
Дейност 9: Изработка и отпечатване на плакат на проекта дейността се извършва 15 и 21 месеци от старта на проекта
Дейност 6. Избор на изпълнител на финансов одит на проекта и извършване на финансов одит дейността се извършва 18,21,22,23,26 и 30 месеци от началото на проекта
Дейност 10: Изработка и отпечатване на брошура представяща ИПГВР дейността се извършва 15 и 26 месеци от началото на пркета
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 400 BGN
Общ бюджет: 913 989 BGN
БФП: 913 989 BGN
Общо изплатени средства: 868 290 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 913 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 489 892 BGN
2014 378 398 BGN
2015 0 BGN
868 290 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 776 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 438 325 BGN
2014 338 566 BGN
2015 0 BGN
776 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 568 BGN
2014 39 831 BGN
2015 0 BGN
91 399 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз