Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0407-C0001
Номер на проект: 3МС-02-139/01.06.2011
Наименование: Отваряне на европейски пазари чрез внедряване на международни стандарти
Бенефициент: "СЪНИ СИТИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на “СЪНИ СИТИ” ЕООД – микро предприятие чрез въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски стандарти, като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския пазар.
Дейности: Дейност 1. Консултации, предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление и постигане на продуктово съответствие Обособена позиция 1. Предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на система за управление на качеството в съответствие със ISO 9001:2008 Обособена позиция 2. Предварителен анализ, подготовка и изграждане на система за управление на околната среда ISO 14001:2005 (EMAS) Обособена позиция 3. Предоставяне на професионални съвети и консултации, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти за CE маркировка
Дейност 2. Инвестиционна подкрепа - закупуване на оборудване
Дейност 3. Сертифициране на системи за управление и удостоверяване на съответствието на продукт Обособена позиция 1. Сертифициране на системи за управление ISO 9001:2008 Обособена позиция 2. Сертифициране на системи за управление ISO 14001:2005 (EMAS)
Дейност 4. Мерки за информиране и публичност
Дейност 5. Управление и вътрешен мониторинг на проекта.
Дейност 6. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 140 BGN
Общ бюджет: 174 944 BGN
БФП: 129 459 BGN
Общо изплатени средства: 129 459 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 129 459 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
129 459 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 110 040 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 040 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 419 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 419 BGN
Финансиране от бенефициента 46 779 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 1: Брой новозакупени ДМА
Индикатор 6 2: Брой обучени служители за вътрешни одитори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз