Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0374-C0001
Номер на проект: 3МС-02-130/01.06.2011
Наименование: „Апекс-сервиз” ООД - конкурентноспособна и отговорна компания, ангажирана с каузата за опазване на околната среда и безопасността на продуктите
Бенефициент: АПЕКС - СЕРВИЗ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проетното предложение е утвърждаване на пазарните европейски позиции на „Апекс-сервиз” ООД чрез ефективно управление на значимите аспекти на околната среда и гарантиране на безопасността на продуктите си.
Дейности: Дейност 1: Избор на консултантска огранизация и изпълнение на консултантските услуги, свързани с разработването и внедряването на Система за управление на околната среда в съответствие със стандарта ISO 14001:2004 Дейността включи провеждането на процедура за избор на изпълнител на услугата за разработване и внедряване на система за управление на околната среда в съответствие с изискванията на стандарт ISO 14001:2004
Дейност2: Избор на консултантска огранизация и изпълнение на консултантска подкрепа за постигане на съответствие съгласно директивите от Новия подход на ЕС на фамилия мотокари, фамилия електрокари и фамилия електроплатформи Дейността включи провеждането на процедура за избор на изпълнител на консултантската услуга за постигане на съответствие съгласно директивите от Новия подход на ЕС на фамилия мотокари, фамилия електрокари и фамилия електроплатформи.
Дейност3: Провеждане на процедура за избор на доставчик на ДНА Процедурата за избор на доставчик на дълготраен нематериален актив - специализиран софтуер за управление и контрол на вътрешно-производствения процес в „Апекс-сервиз“ ООД се провежда, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за определяне на изпълнител.
Дейност4: Доставка на специализиран софтуер и въвеждане на системата в експлоатация Дейността включи доставка, инсталиране и внедряване на специализиран софтуер за управление на вътрешно-производствения процес в „Апекс-сервис“ ООД, при предварителна оценка на наличното хардуерно оборудване в компанията.
Дейност5 Сертификация на системата за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2004 Дейността включи провеждането на процедура за избор на изпълнител на услугата по сертификация на системата за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта ISO 14001:2004.
Дейност7: Визуализация на проекта Дейностите за визуализация на проекта са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, съгласно Регламент на ЕК 1828/2006 относно реда и начина на изпълнение на Регламент 1083/2006 за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. В тази връзка дейността включва:
Дейност8: Одит на проекта Дейността по одита обхваща проверка и верификация от страна на експерт-счетоводителя на финалния отчет по договора за безвъзмездна помощ.
Дейност 9: Управление, наблюдение, контрол, вътрешна оценка и отчетност на проекта Дейност 9 обхвана целия период на изпълнение на проекта. По- конкретно дейността по управление, контрол, вътрешна оценка и отчетност на проекта включи постоянната комуникация с Управляващия/ Договарящия орган по време на изпълнение на проекта, проследяването на срокове за изпълнение на дейностите, подготовка на документи и съхранение на кореспонденцията.
Дейност6: Процедура по издаване на сертификат за постигнато съответствие съгласно директивите от Новия подход на ЕС на фамилия мотокари, фамилия електрокари и фамилия електроплатформи Дейността включи провеждането на процедура за избор на изпълнител на услугата по провеждане на процедура по издаване на сертификат за постигнато съответствие съгласно директивите от Новия подход на ЕС на фамилия мотокари, фамилия електрокари и фамилия електроплатформи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 750 BGN
Общ бюджет: 171 208 BGN
БФП: 128 406 BGN
Общо изплатени средства: 128 406 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 128 406 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 406 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 109 145 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 145 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 261 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 261 BGN
Финансиране от бенефициента 48 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга по разработване и внедряване на СУОС
Индикатор 6 Разработена и внедрена СУОС
Индикатор 7 Избран изпълнител за извършване на консул.услуга за постигане на съответствие, съгласно директивите от Новия подход на ЕС на фамилия мотокари, фамилия електрокари и фамилия електроплатформи
Индикатор 8 Същинска консултация за постигане на група продукти
Индикатор 9 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на ДНА
Индикатор 10 Доставка на оборудване и въвеждане в експлоатация
Индикатор 11 Сертифицирана СУОС,съгласно стандарт ISO 14001:2004
Индикатор 12 Сертифициране на постигнатото съответствие, съгласно директивите от Новия подход на ЕС на ф-ямотокари,ф-я електрокари и ф-я електроплатформи.
Индикатор 13 Публикуване на информация за проекта в поне два нац.ежедневника.
Индикатор 14 Поставена визуализационна табела
Индикатор 15 Публикувана информация за проекта на уеб страницата на компанията
Индикатор 16 Верификационни разходи по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз