Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0047-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/041-02
Наименование: Предварително и неотложно почистване на речното корито и отстраняване на наноси и земни маси от коритото на река Тополовска в регулацията на село Дълбок извор, община Първомай
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 23.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да подобри качеството и сигурността на живота на живеещите в близост до коритото на река Тополовска и на физическата среда на село Дълбок извор.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Обществени поръчки
дейност 3 Строителство
дейност 4 Надзор
дейност 5 Одит
дейност 6 Публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 044 341 BGN
Общ бюджет: 877 542 BGN
БФП: 877 328 BGN
Общо изплатени средства: 833 461 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 877 328 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 602 196 BGN
2014 231 265 BGN
2015 0 BGN
833 461 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 745 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 538 807 BGN
2014 206 921 BGN
2015 0 BGN
745 729 BGN
В т.ч. Национално финансиране 131 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 389 BGN
2014 24 344 BGN
2015 0 BGN
87 733 BGN
Финансиране от бенефициента 214 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз