Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/038-01
Наименование: "Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към улица "Морска" в кв. "Свети Георги", град Поморие"
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 12.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Поморие
Описание
Описание на проекта: Общата му цел е ограничаване и предотвратяване на риска от причиняване на щетите и опасност за живота и имуществото на жителите на гр. Поморие, населяващи кв. „Св. Георги“ от наводнения, подобряване качеството на околната среда на територията на населеното място и повишаване стандарта на живот на населението.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта Поддейност 1. 2: Управление, мониторинг, финансов контрол и отчетност на проекта
дейност 2: Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Избор на изпълнители за СМР дейностите по реконструкция, укрепване и разширяване на съществуваща крайбрежна дига
дейност 4 Избор на изпълнители за упражняване на авторски и строителен надзор за извършените СМР дейности, осъществяване на дейностите по публичност и одит на проекта
дейност 5 Изпълнение на строително-ремонтните дейности по реконструкция, укрепване и разширяване на съществуваща крайбрежна дига
дейност 6 Осъществяване на авторски и строителен надзор на строително- ремонтните работи
дейност 7 Разпространение на информация и публичност
дейност 8: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 542 BGN
Общ бюджет: 929 561 BGN
БФП: 929 561 BGN
Общо изплатени средства: 883 083 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 929 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 883 083 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
883 083 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 790 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 790 127 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
790 127 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 956 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
92 956 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на изградени съоръжения за защита на морския бряг


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз