Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/020-02
Наименование: Прилагане на мерки за предотвратяване на наводнения за обекти в община Стамболийски
Бенефициент: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Стамболийски
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е да се подобри качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвъртяването на рискове от наводнения, на жителите на Община Стамболийски, чрез осъществяване на мероприятия за предотвъртяване на наводнения върху четири обекта на територията на общината. Проектът ще подпомогне местното развитие и ще повиши конкурентоспособността и привлекателността не само на Община Стамболийски, но и на региона като цяло.
Дейности: дейност 1 (Подготовка за изпълнение на проекта)
дейност 2 (Изготвяне на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки)
дейност 3 (Строителство)
дейност 4 (Строителен надзор)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 7 (Управление на проекта)
дейност 8 (Приемане на инвестицията и въвеждане на обекта в експлоатация)
дейност 9 (Отчитане на проекта пред ОПРР и получаване на субсидията)
дейност 10 (Информираност и публичност на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 931 209 BGN
Общ бюджет: 656 236 BGN
БФП: 633 595 BGN
Общо изплатени средства: 601 915 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 633 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 218 747 BGN
2013 383 168 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
601 915 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 538 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 195 721 BGN
2013 342 835 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
538 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 95 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 026 BGN
2013 40 333 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 360 BGN
Финансиране от бенефициента 25 105 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз