Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0542-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентноспособността на СЕНТИЛИОН ООД на европейските пазари чрез внедряване на ISO 13485:2003
Бенефициент: "Сентилион" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да развие потенциала си за конкурентно и ефективно производство на медицински изделия, съобразено с международно признатите стандарти и системите за управление на качеството, като извърши необходимите инвестиции и структурни промени с оглед постигане на устойчив напредък
Дейности: 1. Консултантски услуги, пряко свързани с въвеждане на система за управление по изискванията на стандарт ISO 13485:2003
2. Сертифициране по стандарт ISO 13485:2003
3. Услуги по визуализация
Проектен старт
Доставка на оборудване и специализиран софтуер
Крайно отчитане и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 113 497 BGN
Общ бюджет: 150 480 BGN
БФП: 112 860 BGN
Общо изплатени средства: 112 860 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 112 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 112 860 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
112 860 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 95 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 95 931 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
95 931 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 929 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 929 BGN
Финансиране от бенефициента 37 832 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Получен сертификат 13485:2003
Индикатор 6 Закупен хардуер
Индикатор 7 Внедрени софтуерни приложения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз