Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0024-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/010-02
Наименование: Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на река Огоста в урбанизираната територията на град Монтана, община Монтана
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване качеството и защитеността на инфраструктурни обекти на територията на община Монтана и е от особена важност за задържане на населението и създаване на условия за развитие на бизнеса в района.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка на техническите задания, тръжните процедури и договорите
Дейност 3 Тръжни процедури и подписване на договори
Дейност 4 СМР във връзка с осъществяване дейностите по проекта
Дейност 5 Публикации и пресконференции (дейността се извършва 1,2,17,18 и 19 м.)
Дейност 6 Изработване информационни материали за проекта (дейността се извършва 4,5,6,7,13 и 14 м.)
Дейност 7 Управление и отчитане на проекта
Дейност 8 Строителен надзор – осъществяване на надзор съгласно ЗУТ. (дейността се извършва от 8 до 19 месец без 9 м.)
Дейност 9 Авторски надзор от страна на проектантите (дейността сеизвършва от 8 до 18 м. без 9 м.)
Дейност 10 Одит на проекта от експерт-счетоводител. (дейността се извършва 15,19 и 20 м.)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 034 576 BGN
Общ бюджет: 1 015 132 BGN
БФП: 1 015 132 BGN
Общо изплатени средства: 964 376 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 015 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 635 911 BGN
2013 328 465 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
964 376 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 862 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 568 973 BGN
2013 293 890 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
862 862 BGN
В т.ч. Национално финансиране 152 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 938 BGN
2013 34 575 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
101 513 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз