Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/009-03
Наименование: Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рискови зони на територията на община Аксаково
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот, жизнената и работната среда и привлекателността на Община Аксаково чрез въвеждане на мерки за предотвратяване от наводнения и процесите на ерозия на коритото на р. Батава в с. Долище, иманентно присъщо условие за екологично възстановяване и устойчиво и интегрирано развитие на територията.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта)
дейност 3 (Процедура за избор на изпълнител, правни услуги)
дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: «Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рисковите зани на територията на община Аксаково»)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Строителен надзор)
дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация)
дейност 8 (Независим финансов одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 842 483 BGN
Общ бюджет: 689 599 BGN
БФП: 686 493 BGN
Общо изплатени средства: 230 514 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 686 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 230 514 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
230 514 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 583 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 206 249 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 249 BGN
В т.ч. Национално финансиране 102 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 265 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 265 BGN
Финансиране от бенефициента 3 107 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия
Индикатор 4 Дължина на изградени съоръжения за защита на морския бряг


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз