Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/003-01
Наименование: Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия
Бенефициент: Община Балчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 21.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото предложение е повишаване качеството на живот в град Балчик, чрез предотвратяване на рискове от ерозия и абразия на крайбрежието му и подобряване на физическата среда, превръщането й в безопасна, устойчива, високо екологична и естетическа, изпълняваща и важни социални функции.
Дейности: дейност 1 Предварителен анализ и оценка на нуждата от интервенция и действия по подготовка на проектното предложение
дейност 2 Сформиране на Екип за управление на проекта и реализиране на управлението на проекта
дейност 3 Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури
дейност 4 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
дейност 5 Изпълнение на строително-монтажни работи по изпълнение на етап 1 от проект „Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия”
дейност 6 Осъществяване на дейности по строителен надзор авторски надзор и инвеститорски контрол
дейност 7 Приемо-предавателни процедури и въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 8 Мониторинг и отчетност на проекта;
дейност 9 Реализиране на мерки за информираност и публичност;
дейност 10 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 960 873 BGN
Общ бюджет: 937 211 BGN
БФП: 937 211 BGN
Общо изплатени средства: 890 350 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 937 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 890 350 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
890 350 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 796 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 796 629 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
796 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 140 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 93 721 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
93 721 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградени съоръжения за защита на морския бряг


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз