Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0110-C0001
Номер на проект: 3МС-02-42/01.06.2011
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на "Бунай" АД чрез сертифициране на системата за управление на качеството във фирмата по стандарта ISO/TS 16949:2009
Бенефициент: "БУНАЙ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване конкурентноспособността на "Бунай" АД чрез усъвършенстване на системата за управление на качеството във фирмата и привеждането й в съотватствие с изискванията на настоящите и потенциални клиенти. За постигането на целта се предвижда разрешаването на три кръга от проблеми: - подобряване възможностите за измервания и контрол; - надграждане на действащата система за управление на качеството и подобряване на работните процедури до покриване на изискванията на стандарта за управление на качеството в автомобилната индустрия ISO / TS 16949:2009 - успешно сертифициране на усъвършенстваната система за управление на качеството в дружеството по този стандарт.
Дейности: 1.Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на консултантска фирма и сключване на договор
Създаване на съвместен екип с консултантската фирма, подготовка и планиране на дейностите по въвеждане на системата за управление на качеството
Разработване на документацията на системата по качеството – актуализирани и/или нови процедури, формуляри и наръчник по качеството
Внедряване на системата по качество, решаване на практически проблеми, възникнали при внедряването, провеждане на вътрешен одит и преглед от ръководството за определяне готовността на системата за сертифициране, отстраняване на несъответствия
Прилагане на внедрените актуализирани и нови процедури от системата за управление на качеството и стриктно водене на необходимите записи
Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на доставката на измервателни прибори и сключване на договор
Проследяване и изпълнение на сключените договори и пускане на измервателните прибори в действие
Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на сертифицираща организация и сключване на договор
Провеждане на предварителен одит, анализ на резултати и финален одит
Получаване на сертификат
Дейности за визуализация
Финансов одит на изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 145 410 BGN
Общ бюджет: 153 985 BGN
БФП: 113 949 BGN
Общо изплатени средства: 113 949 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 113 949 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 949 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 96 857 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 857 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 092 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 092 BGN
Финансиране от бенефициента 51 090 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Успешно изпълнени договори за доставка на измервателно оборудване
Индикатор 6 Намаляване на производствените разходи 1
Индикатор 7 Увеличаване приходите от продажби на клиенти от автомобилната индустрия
Индикатор 8 Увеличаване броя на клиентите от автомобилния сектор
Индикатор 9 Увеличаване броя на клиентите от индустриалния сектор
Индикатор 10 Успешно изпълнен договор за консултантска услуга
Индикатор 11 Увеличаване дела на износа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз