Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/032-02
Наименование: Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населенито в община Чипровци чрез изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения
Бенефициент: Община Чипровци
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Чипровци
Описание
Описание на проекта: Ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите от наводнения и срутищни процеси за населението в Община Чипровци чрез изграждане и укрепване на значими и полезни дребномащабни съоръжения, допринасящи за подобряване на физическата среда и за икономическо и местно развитие
Дейности: Изпълнение на дейност 1 (Организация и управление на проекта)
Изпълнение на дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта)
Изпълнение на дейност 3 (Процедура за избор на изпълнител, правни услуги)
Изпълнение на дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: “Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в Община Чипровци чрез изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения
Изпълнение на дейност 5 (Авторски надзор)
Изпълнение на дейност 6 (Строителен надзор)
Изпълнение на дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация)
Изпълнение на дейност 8 (Независим финансов одит)
Подготовка на дейност 1 (Организация и управление на проекта) Подготовка на дейност 1 (Организация и управление на проекта)
Изпълнение на дейност 1 (Организация и управление на проекта) Изпълнение на дейност 1 (Организация и управление на проекта)
Подготовка на дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта) Подготовка на дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта)
Изпълнение на дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта) Изпълнение на дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта)
Подготовка на дейност 3 (Процедура за избор на изпълнител, правни услуги) Подготовка на дейност 3 (Процедура за избор на изпълнител, правни услуги)
Изпълнение на дейност 3 (Процедура за избор на изпълнител, правни услуги) Изпълнение на дейност 3 (Процедура за избор на изпълнител, правни услуги)
Подготовка на дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: “Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в Община Чипровци чрез изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения Подготовка на дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: “Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в Община Чипровци чрез изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения”)
Изпълнение на дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: “Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в Община Чипровци чрез изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения Изпълнение на дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект: “Ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението в Община Чипровци чрез изграждане и укрепване на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване от наводнения”)
Подготовка на дейност 5 (Авторски надзор) Подготовка на дейност 5 (Авторски надзор)
Изпълнение на дейност 5 (Авторски надзор) Изпълнение на дейност 5 (Авторски надзор)
Подготовка на дейност 6 (Строителен надзор) Подготовка на дейност 6 (Строителен надзор)
Изпълнение на дейност 6 (Строителен надзор) Изпълнение на дейност 6 (Строителен надзор)
Подготовка на дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация) Подготовка на дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация)
Изпълнение на дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация) Изпълнение на дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация)
Изпълнение на дейност 8 (Независим финансов одит) Изпълнение на дейност 8 (Независим финансов одит)
Подготовка на дейност 8 (Независим финансов одит) Подготовка на дейност 8 (Независим финансов одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 285 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 315 105 BGN
2013 - 315 105 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 281 936 BGN
2013 - 281 936 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 169 BGN
2013 - 33 169 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 4 827 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз