Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0033-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/028-03
Наименование: Изграждане на крайбрежна стена - корекция по левия бряг на р.Върбица от о.т.970 до 977 по бул.България и почистване на речното корито
Бенефициент: Община Златоград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е предотвратяване на риска от наводнения и минимизиране на опасността от нанасяне на щети върху местното население, чрез изграждане на крайбрежна стена и извършване на дейности по почистване на речното корито.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 (Сформиране на екип и организационна подготовка, управление на проекта, осъществяване на вътрешен мониторинг за напредъка и изпълнението на проекта)
Изпълнение на дейност 2 (Подпомагане процеса на избор на консултант/и за изготвяне на документация за избор на изпълнител за реализация на СМР и провеждането на процедури по ЗОП и НВМОП в срок)
Изпълнение на дейност 3 (Извършване на СМР за изграждане на крайбрежна стена и почистване на речното корито в същия участък)
Изпълнение на дейност 4 (Осъществяване на строителен и авторски надзор)
Изпълнение на дейност 5 (Въвеждане на обекта в експлоатация)
Изпълнение на дейност 6 (Извършване на външен одит на проекта)
Изпълнение на дейност 7 (Публичност и информиране с цел популяризиране дейностите и източниците на подкрепа по проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 002 378 BGN
Общ бюджет: 540 783 BGN
БФП: 540 783 BGN
Общо изплатени средства: 233 774 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 540 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 69 190 BGN
2013 164 584 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
233 774 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 459 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 61 907 BGN
2013 162 880 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
224 786 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 283 BGN
2013 1 704 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 987 BGN
Финансиране от бенефициента 2 911 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз