Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0617-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Внедряване на система за управление на информационната сигурност и ИТ услугите в “Хай Компютърс” ЕООД – гаранция за растеж”
Бенефициент: "Хай Компютърс" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да повишим конкурентоспособността на нашата компания чрез внедряване и сертификация на система за управление на информационна сигурност по стандарта ISO 27001 и система за управление на ИТ услугите по ISO 20000, и свързаните с това инвестиции.
Дейности: I. Подготвителни дейности
II. Управление и отчетност
III. Избор на консултантска организация
IV. Разработване и внедряване на интегрираната система
V. Закупуване на планираните активи
VI. Избор на сертифицираща организация
VII. Дейности по сертификация
Одит
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 208 BGN
Общ бюджет: 91 289 BGN
БФП: 68 467 BGN
Общо изплатени средства: 68 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 467 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 197 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 197 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 270 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 270 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 270 BGN
Финансиране от бенефициента 23 403 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 2:Получени оферти от консултантски организации за разработване и внедряване на ISO 20000 и ISO 27001
Индикатор 6 1:Сформиран екип на проекта
Индикатор 7 3: Сключен договор с избраната консултантска организация
Индикатор 8 4:Проведена диагностика
Индикатор 9 5:Разработена интегрирана система, базирана на стандартите ISO 27001:2005 и ISO 20000:2005
Индикатор 10 6:Внедрена интегрирана система, базирана на стандартите ISO 27001:2005 и ISO 20000:2005
Индикатор 11 7:Изготвен пакет тръжни документи
Индикатор 12 8:Сформирана оценителна комисия
Индикатор 13 9:Публикувана обява за търга в национален ежедневник
Индикатор 14 10:Изготвен Протокол на оценителната комисия
Индикатор 15 11:Издадено Решение за определяне на изпълнители
Индикатор 16 12:Изпратени покани за сключване на договор
Индикатор 17 13:Подписан договор с изпълнител
Индикатор 18 14:Доставени ДМА, въведени в експлоатация
Индикатор 19 15:Получени оферти от сертифициращи организации
Индикатор 20 16:Сключен договор с избраната сертифицираща организация
Индикатор 21 18:Извършен сертификационен одит
Индикатор 22 19:Издадени сертификати
Индикатор 23 20:Получени оферти за одит и визуализация
Индикатор 24 21:Сключени договори за одит и визуализация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз