Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0268-C0001
Номер на проект: 3МС-02-94/01.06.2011
Наименование: Информационна сигурност – ново предизвикателство при независимите оценки.
Бенефициент: "Адванс Адрес Експертни Оценки" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентоспособността на „АДВАНС АДРЕС ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ”, чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на информационната сигурност като фактор за нейното устойчиво развитие на националния и европейския пазар
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване ДМА и ДНМА
Дейност 4 Разработване и внедряване на на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 5 Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Дейност 6 Сертифициране на СУИС съгласно стандарт ISO 27001:2005
Дейност 7 Финализиране на проекта ОДИТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 462 BGN
Общ бюджет: 116 149 BGN
БФП: 85 950 BGN
Общо изплатени средства: 85 925 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 925 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 925 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 73 036 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 036 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 893 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 889 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 889 BGN
Финансиране от бенефициента 30 378 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)
Индикатор 6 Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти (брой)
Индикатор 7 Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти (лева)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз